วิสัยทัศน์ ( Vision ) :

  บริการปลอดภัย ร่วมใจทุกภาคี เจ้าหน้าที่มีความสุข

   

ค่านิยม ( Values ) :

  ถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

   

พันธกิจ ( Mission ) :

  1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมทั้งการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ
  2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
  3. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมบริการสุขภาพตามปัญหาของพื้นที่

   

เข็มมุ่ง

  1.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มNCDอย่างมีคุณภาพ
  2.พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  3.พัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยIntermediate care
  4.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ

   


Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.