แบบฟอร์มสำรวจความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศปีงบประมาณ2562

โรงพยาบาลสัตหีบกม.10

รายละเอียดข้อมูล ต้องมีการบันทึกอยู่ในระบบ Mitnet เท่านั้น

ส่วนที่1 รายงาน

แผนก
รายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย
เงื่อนไข :
หมายเหตุ
อัพโหลดไฟล์ (ตัวอย่างรูปแบบรายงานที่ต้องการ)

ส่วนที่ 2 Future Module / ปัญหาและอุปสรรค

ความต้องการหน้างาน ในโปรแกรม MitNet หรือปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน MitNet