หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

101 , 102
ประชาสัมพันธ์
192
ห้องตรวจโรค 3
103
หัวหน้าเภสัช
193
ห้องตรวจโรค 4
104
ห้องจ่ายยา
118 , 119
ห้องชันสูตร ชั้น 1
105
ห้องตรวจคลินิกนอกเวลา
241
ห้อง X – RAY
107
ห้องพักแพทย์ ER
251
ห้องทันตกรรม
118 , 119
ห้องเจาะเลือด
311 , 312
ผู้ป่วยใน
109
ห้องหัวหน้าอุบัติเหตุฉุกเฉิน
330
หัวหน้ากล่มการพยาบาล
110
ห้องปฐมพยาบาล ER
401 , 402
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
112
ศูนย์ส่งต่อ
400
ห้องพนักงานขับรถ
114
PCU พลูตาหลวง
408
ห้องช่างซ่อมบำรุง
122
หน้าห้อง NCD
331,332
ห้องคลอด (LR)
123
ห้องตรวจโรค 5 (ห้องอัลตร้าซาวน์)
111
ห้องผ่าตัด
124
ห้องตรวจโรค 6 (NCD)
600
โรงครัว
125
ห้องตรวจโรค 7 (ให้คำปรึกษา)
611
หน่วยจ่ายกลาง
131
หัวหน้างานประกันสุขภาพ
621
คลังยา
132
ห้องงานประกันสุขภาพ
622
ยุทธศาสตร์
151
ห้องเก็บเงิน

601

642

ห้องกายภาพ ,

งานสนับสนุนปฐมภูมิ

154
เวรเปล
644
ห้องแพทย์แผนไทย
161
คลินิกพิเศษ
700
ห้องประชุมอำไพพิศ
171
PCU พลูตาหลวง (ห้องข้างนอก)
711
ห้องโสต
172
หน้าห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)
999
ศูนย์คอม
174
ห้องอัลตร้าซาวน์
777
สสอ.
410
ห้องสำนักงานแพทย์
231
องค์กรแพทย์
191
ห้องตรวจโรค 2

 บ้านพักแพทย์

บ้านพักผู้อำนวยการ
771
บ้านพัก พญ.นิตยา
772
บ้านพัก นพ.อภิญญา
773
บ้านพัก พ.
776

 

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรภายนอก

038-245051

066-005-6081 ถึง 066-005-6085

066-005-6250 ถึง 066-005-6254

 086-836-5389 

 

 

 

fax

038-245051
ต่อ 409Copyright 2010 Pozedorn@gmail.com sattahip km.10 hospital.