เอกสารประกาศประกวดราคา สอบราคา โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10

ลำดับที่
ชื่อเรืองประกาศข่าวประกวดราคา สอบราคา
วันที่ลงประกาศ
3384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อประปารั่ว 5,000 บาท.pdf

2020-07-09
3383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 963 บาท.pdf

2020-07-09
3382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,613.50 บาท.pdf

2020-07-09
3381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 10,500 บาท.pdf

2020-07-09
3380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13,908 บาท.pdf

2020-07-09
3379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,700 บาท.pdf

2020-07-09
3378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,850 บาท.pdf

2020-07-09
3377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,574.25 บาท.pdf

2020-07-09
3376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,778 บาท.pdf

2020-07-09
3375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,172 บาท.pdf

2020-07-09
3374
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1,819 บาท.pdf

2020-07-09
3373
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 83,725 บาท.pdf

2020-07-09
3372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,550 บาท.pdf

2020-07-09
3371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,967.50 บาท.pdf

2020-07-09
3370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 47,840 บาท.pdf

2020-07-09
3369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,120 บาท.pdf

2020-07-09
3368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 51,356.10 บาท.pdf

2020-07-09
3367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,400 บาท.pdf

2020-07-09
3366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,550 บาท.pdf

2020-07-09
3365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 78,640 บาท.pdf

2020-07-09
3364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,600 บาท.pdf

2020-07-08
3363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 23,000 บาท.pdf

2020-07-08
3362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 700 บาท.pdf

2020-07-08
3361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2020-07-08
3360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,000 บาท.pdf

2020-07-08
3359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,704 บาท.pdf

2020-07-08
3358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสาธิต 540 บาท.pdf

2020-07-08
3357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2097.20บาท.pdf

2020-07-08
3356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 17,850 บาท.pdf

2020-07-02
3353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาคลอรีนน้ำ 7,276 บาท.pdf

2020-07-02
3352
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำหน้ากากกันน้ำ จำนวน 4,520 บาท.pdf

2020-07-02
3351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,780 บาท.pdf

2020-07-02
3350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,400 บาท.pdf

2020-07-02
3349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,850 บาท.pdf

2020-07-02
3348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,250 บาท.pdf

2020-07-02
3347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 24,288.10 บาท.pdf

2020-07-02
3346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 40,103.60 บาท.pdf

2020-07-02
3345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,340 บาท.pdf

2020-07-02
3344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,953.20 บาท.pdf

2020-07-02
3343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,260 บาท.pdf

2020-07-02
3342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,685 บาท.pdf

2020-07-02
3341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2,000 บาท.pdf

2020-07-02
3340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 750 บาท.pdf

2020-07-02
3339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,500 บาท.pdf

2020-07-02
3338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 1,070 บาท.pdf

2020-07-02
3337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเปลี่ยนกระจกหน้าต่าง 67,800 บาท.pdf

2020-06-30
3336
ประกาศผู้ชนะซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25,200 บาท.pdf

2020-06-29
3335
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 8,000 บาท.pdf

2020-06-29
3334
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอม จำนวน 7875.20.pdf

2020-06-29
3333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 27,862.50 บาท.pdf

2020-06-29
3332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,110 บาท.pdf

2020-06-29
3331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,331.27 บาท.pdf

2020-06-29
3330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,089.99 บาท.pdf

2020-06-29
3329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 763.98 บาท.pdf

2020-06-29
3328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 12,800 บาท.pdf

2020-06-29
3327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2020-06-29
3326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,172.10 บาท.pdf

2020-06-29
3325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93 บาท.pdf

2020-06-29
3324
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2020-06-29
3323
ประกาศผู้ชนะซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16,670.60 บาท.pdf

2020-06-26
3322
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท.pdf

2020-06-25
3321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 48,600 บาท.pdf

2020-06-25
3320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 35,280 บาท.pdf

2020-06-25
3319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 30,000 บาท.pdf

2020-06-25
3318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 45,324 บาท.pdf

2020-06-25
3317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1,620 บาท.pdf

2020-06-25
3316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,568 บาท.pdf

2020-06-25
3315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,000 บาท.pdf

2020-06-24
3314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,600 บาท.pdf

2020-06-24
3313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 45,000 บาท.pdf

2020-06-24
3312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 750 บาท.pdf

2020-06-24
3311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 262 บาท.pdf

2020-06-24
3310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและงานหน่วยจ่ายกลาง 11,200 บาท.pdf

2020-06-24
3309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 10,000 บาท.pdf

2020-06-24
3308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานห้องชันสูตร 8,000 บาท.pdf

2020-06-24
3307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ 23,400 บาท.pdf

2020-06-24
3306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,400 บาท.pdf

2020-06-24
3305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,400 บาท.pdf

2020-06-24
3304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 8,000 บาท.pdf

2020-06-24
3303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,950 บาท.pdf

2020-06-24
3302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,000 บาท.pdf

2020-06-24
3301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,600 บาท.pdf

2020-06-24
3300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 9,600 บาท.pdf

2020-06-24
3299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,600 บาท.pdf

2020-06-24
3298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,040 บาท.pdf

2020-06-24
3297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,400บาท.pdf

2020-06-24
3296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ 8,400บาท.pdf

2020-06-24
3295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2020-06-24
3294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2020-06-24
3293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 155,596 บาท.pdf

2020-06-24
3292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการแพทย์ 135,040 บาท.pdf

2020-06-24
3291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18,002.22 บาท.pdf

2020-06-24
3290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 15,000 บาท.pdf

2020-06-24
3289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16,850 บาท.pdf

2020-06-23
3288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 14,370 บาท.pdf

2020-06-23
3287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 49,170 บาท.pdf

2020-06-23
3286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 14,338 บาท.pdf

2020-06-23
3285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,092.30 บาท.pdf

2020-06-23
3284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11,029.03 บาท.pdf

2020-06-23
3283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,450 บาท.pdf

2020-06-23
3282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,000 บาท.pdf

2020-06-23
3281
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 14000 บาท.pdf

2020-06-23
3280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,200 บาท.pdf

2020-06-19
3279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2020-06-19
3278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 875 บาท.pdf

2020-06-19
3277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,600 บาท.pdf

2020-06-19
3276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ 3,085.56 บาท.pdf

2020-06-19
3275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 10,000 บาท.pdf

2020-06-19
3274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,200 บาท.pdf

2020-06-19
3273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 220 บาท.pdf

2020-06-19
3272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 734.54 บาท.pdf

2020-06-19
3271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านสัญญาณภาพ 80,000 บาท.pdf

2020-06-18
3269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 321 บาท.pdf

2020-06-16
3268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2,700 บาท.pdf

2020-06-16
3267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 3,800 บาท.pdf

2020-06-16
3266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,847.66 บาท.pdf

2020-06-16
3265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 51,360 บาท.pdf

2020-06-16
3264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3,824 บาท.pdf

2020-06-16
3263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวดหน้าต่าง 2,000 บาท.pdf

2020-06-16
3262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 55,210 บาท.pdf

2020-06-16
3261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,800 บาท.pdf

2020-06-16
3260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 5,940 บาท.pdf

2020-06-16
3259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 18,600 บาท.pdf

2020-06-16
3258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,113.74 บาท.pdf

2020-06-16
3257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 44,774.15 บาท.pdf

2020-06-16
3256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,600 บาท.pdf

2020-06-10
3255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ 3,720 บาท.pdf

2020-06-10
3254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาห้องสัมนา 20,000 บาท.pdf

2020-06-10
3253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,050 บาท.pdf

2020-06-10
3252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,100 บาท.pdf

2020-06-10
3251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 2,400 บาท.pdf

2020-06-10
3250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าประจำเดือน พฤษภาคม 62,286.84 บาท.pdf

2020-06-10
3249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 45,330 บาท.pdf

2020-06-10
3248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,548 บาท.pdf

2020-06-10
3247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 37,450 บาท.pdf

2020-06-10
3246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนกระจกบานเลื่อนและซ่อมโช๊คประตู 5,500 บาท.pdf

2020-06-10
3245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 417 บาท.pdf

2020-06-10
3244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 19,260 บาท.pdf

2020-06-10
3243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,300 บาท.pdf

2020-06-10
3242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,686.60 บาท.pdf

2020-06-10
3241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 192 บาท.pdf

2020-06-10
3240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000 บาท.pdf

2020-06-09
3239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,125 บาท.pdf

2020-06-09
3238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,519 บาท.pdf

2020-06-09
3237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 59,920 บาท.pdf

2020-06-09
3236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 23,000 บาท.pdf

2020-06-09
3235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 16,500 บาท.pdf

2020-06-09
3234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 86,000 บาท.pdf

2020-06-09
3233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 60,000 บาท.pdf

2020-06-09
3232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 32,043.50 บาท.pdf

2020-06-09
3231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 11,850 บาท.pdf

2020-06-09
3230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,555 บาท.pdf

2020-06-09
3229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 13,800 บาท.pdf

2020-06-08
3228
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 48,200 บาท.pdf

2020-06-05
3227
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 72,000 บาท.pdf

2020-06-05
3226
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 12,800 บาท.pdf

2020-06-05
3224
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16,050 บาท.pdf

2020-06-05
3223
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,300 บาท.pdf

2020-06-05
3222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,808.30 บาท.pdf

2020-06-05
3221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน 4,815 บาท.pdf

2020-06-05
3220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,972.40 บาท.pdf

2020-06-05
3219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,459.46 บาท.pdf

2020-06-05
3218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสาธิต 540 บาท.pdf

2020-06-05
3217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 456 บาท.pdf

2020-06-05
3216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 350 บาท.pdf

2020-06-05
3215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,366.25 บาท.pdf

2020-06-05
3214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,000 บาท.pdf

2020-06-04
3213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 27,240 บาท.pdf

2020-06-04
3212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 62,500 บาท.pdf

2020-06-04
3211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 9,200 บาท.pdf

2020-06-04
3210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,597.50 บาท.pdf

2020-06-04
3209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,305 บาท.pdf

2020-06-04
3208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,200 บาท.pdf

2020-06-04
3207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,000 บาท.pdf

2020-06-04
3206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 98,868 บาท.pdf

2020-06-04
3205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,872 บาท.pdf

2020-06-04
3204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 17,190 บาท.pdf

2020-06-04
3203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,487 บาท.pdf

2020-06-04
3202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,050 บาท.pdf

2020-06-04
3201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,400 บาท.pdf

2020-06-04
3200
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 87,847 บาท.pdf

2020-06-04
3199
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2020-06-04
3198
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,800 บาท.pdf

2020-06-04
3197
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพยุงน้ำหนักตัวสำหรับฝึกการเดินพร้อมลู่วิ่ง 200,000 บาท.pdf

2020-06-04
3196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 970 บาท.pdf

2020-06-04
3195
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 831.39 บาท.pdf

2020-06-04
3194
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ 750 บาท.pdf

2020-06-04
3193
ประกาศผู้ชนะชุดตรวจเครื่องมือส่องตรวจหลอดลม จำนวน 250,000 บาท.pdf

2020-06-02
3192
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำป้าย 3,500 บาท.pdf

2020-06-01
3191
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 680 บาท.pdf

2020-06-01
3190
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11,823.50 บาท.pdf

2020-06-01
3189
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,260 บาท.pdf

2020-06-01
3188
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,800 บาท.pdf

2020-06-01
3187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2020-06-01
3186
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 213 บาท.pdf

2020-06-01
3185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2020-06-01
3184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,800 บาท.pdf

2020-06-01
3183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า ประจำเดือนเมษายน 51,693.84 บาท.pdf

2020-06-01
3182
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,006.25 บาท.pdf

2020-06-01
3181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 556.40 บาท.pdf

2020-06-01
3180
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,387 บาท.pdf

2020-06-01
3179
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,391.90 บาท.pdf

2020-06-01
3178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,979.50 บาท.pdf

2020-06-01
3177
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2020-06-01
3176
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,331.27 บาท.pdf

2020-06-01
3175
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 13,668 บาท.pdf

2020-06-01
3174
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 56,050 บาท.pdf

2020-06-01
3173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4,761.50 บาท.pdf

2020-06-01
3172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร 2,086.50บาท.pdf

2020-06-01
3171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำเดือนเมษายน 10,500 บาท.pdf

2020-06-01
3170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 16,150 บาท.pdf

2020-06-01
3169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 46,500 บาท.pdf

2020-06-01
3168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15,087 บาท.pdf

2020-06-01
3167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,166.75 บาท.pdf

2020-06-01
3166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 15,500 บาท.pdf

2020-06-01
3165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 29,750 บาท.pdf

2020-06-01
3164
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,800 บาท.pdf

2020-06-01
3163
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,050 บาท.pdf

2020-06-01
3162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2,700 บาท.pdf

2020-06-01
3161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 54,480 บาท.pdf

2020-06-01
3160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการยานพาหนะ 16,100 บาท.pdf

2020-05-28
3159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,293.38 บาท.pdf

2020-05-27
3158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,806.16 บาท.pdf

2020-05-27
3157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,000 บาท.pdf

2020-05-26
3156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเทคนิคการแพทย์ 21,600 บาท.pdf

2020-05-26
3155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานบริการห้องชันสูตร 10,000 บาท.pdf

2020-05-26
3154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 9,000 บาท.pdf

2020-05-26
3152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 43,647.44 บาท.pdf

2020-05-26
3151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 63,000 บาท.pdf

2020-05-26
3150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 78,000 บาท.pdf

2020-05-26
3149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 13,864 บาท.pdf

2020-05-26
3148
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,415 บาท.pdf

2020-05-26
3147
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 40,253.40 บาท.pdf

2020-05-26
3146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 13,524.80 บาท.pdf

2020-05-26
3145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 32,500 บาท.pdf

2020-05-26
3144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 56,817 บาท.pdf

2020-05-26
3143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1,819 บาท.pdf

2020-05-25
3142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,600 บาท.pdf

2020-05-25
3141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,070 บาท.pdf

2020-05-25
3140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 2,585 บาท.pdf

2020-05-25
3139
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,100 บาท.pdf

2020-05-25
3138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุเครื่องบริโภค 3,000 บาท.pdf

2020-05-25
3137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,150 บาท.pdf

2020-05-25
3136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,790 บาท.pdf

2020-05-25
3135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 550 บาท.pdf

2020-05-25
3134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,120 บาท.pdf

2020-05-25
3133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,080 บาท.pdf

2020-05-25
3132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 900 บาท.pdf

2020-05-25
3131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2020-05-25
3130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 26,500 บาท.pdf

2020-05-25
3129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,337.33 บาท.pdf

2020-05-25
3128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 19,260 บาท.pdf

2020-05-25
3127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 364 บาท.pdf

2020-05-25
3126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,606.01 บาท.pdf

2020-05-25
3125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 30,206.10 บาท.pdf

2020-05-25
3124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23,500 บาท.pdf

2020-05-25
3123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2020-05-25
3122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,790 บาท.pdf

2020-05-25
3121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,445.50 บาท.pdf

2020-05-25
3120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,293.38 บาท.pdf

2020-05-25
3119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,806.16 บาท.pdf

2020-05-25
3118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นทางเดินสแตนเลส 7,400 บาท.pdf

2020-05-25
3117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 319 บาท.pdf

2020-05-25
3116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,391.90 บาท.pdf

2020-05-25
3115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,166.75 บาท.pdf

2020-05-25
3114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 38,282 บาท.pdf

2020-05-25
3113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 9,000 บาท.pdf

2020-05-25
3112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,200บาท.pdf

2020-05-25
3111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600บาท.pdf

2020-05-25
3110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ 7,600 บาท.pdf

2020-05-25
3109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายใน Cohort ward 1,000 บาท.pdf

2020-05-25
3108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 7,200 บาท.pdf

2020-05-25
3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600 บาท.pdf

2020-05-25
3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 9,500 บาท.pdf

2020-05-25
3105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,350 บาท.pdf

2020-05-25
3104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2020-05-25
3103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 7,600 บาท.pdf

2020-05-25
3102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 7,600 บาท.pdf

2020-05-25
3101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,550 บาท.pdf

2020-05-25
3100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,600 บาท.pdf

2020-05-25
3099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 17,000บาท.pdf

2020-05-25
3098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 6,000 บาท.pdf

2020-05-25
3097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 4,560บาท.pdf

2020-05-25
3096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสารและงานหน่วยจ่ายกลาง 10,400 บาท.pdf

2020-05-25
3095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 35,000 บาท.pdf

2020-05-25
3094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 8,000 บาท.pdf

2020-05-25
3093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารผู้ป่วย 45,702 บาท.pdf

2020-05-22
3092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,157.50 บาท.pdf

2020-05-22
3091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานรับโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์ 3,200 บาท.pdf

2020-05-22
3090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,700 บาท.pdf

2020-05-22
3089
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49,165.43 บาท.pdf

2020-05-21
3088
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,080.08.pdf

2020-05-21
3087
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,926 บาท.pdf

2020-05-21
3086
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำคู่มือผู้รับบริการ จำนวน 20,000 บาท.pdf

2020-05-21
3085
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 400,000 บาท.pdf

2020-05-20
3084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,350 บาท.pdf

2020-05-20
3083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,800 บาท.pdf

2020-05-20
3082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,000 บาท.pdf

2020-05-20
3081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,015.93 บาท.pdf

2020-05-19
3080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,128.93 บาท.pdf

2020-05-19
3079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,142.80 บาท.pdf

2020-05-19
3078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,142.80บาท.pdf

2020-05-19
3077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,900 บาท.pdf

2020-05-19
3076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,100 บาท.pdf

2020-05-15
3075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 3,150 บาท.pdf

2020-05-15
3074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 235 บาท.pdf

2020-05-15
3073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,230 บาท.pdf

2020-05-14
3072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือผู้รับบริการคลินิคชลธี 20,000 บาท.pdf

2020-05-14
3071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 5,000 บาท.pdf

2020-05-14
3070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 76,000 บาท.pdf

2020-05-12
3069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 35,540 บาท.pdf

2020-05-12
3068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,700 บาท.pdf

2020-05-12
3067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,570 บาท.pdf

2020-05-12
3066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000 บาท.pdf

2020-05-08
3065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 35,650 บาท.pdf

2020-05-08
3064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,276 บาท.pdf

2020-05-08
3063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม 23,818.20 บาท.pdf

2020-05-08
3062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม 960 บาท.pdf

2020-05-08
3061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 30,900 บาท.pdf

2020-05-08
3060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 18,800 บาท.pdf

2020-05-08
3059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 364 บาท.pdf

2020-05-07
3058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,622.40 บาท.pdf

2020-05-07
3057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,568 บาท.pdf

2020-05-07
3056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,472.60 บาท.pdf

2020-05-07
3055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,050 บาท.pdf

2020-05-07
3054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 4,045.67 บาท.pdf

2020-05-07
3053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,574.25 บาท.pdf

2020-05-07
3052
สำเนาประกาศแผนงบค่าเสื่อม.pdf

2020-04-30
3051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 7,490 บาท.pdf

2020-04-30
3050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,673.01 บาท.pdf

2020-04-30
3049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพเอกซเรย์ 15,000 บาท.pdf

2020-04-30
3048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,898.12 บาท.pdf

2020-04-30
3047
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,172.10 บาท.pdf

2020-04-30
3046
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,075 บาท.pdf

2020-04-30
3045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นไฟฟ้า MRI 48,800 บาท.pdf

2020-04-30
3044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7,074.84 บาท.pdf

2020-04-30
3043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 82,500 บาท.pdf

2020-04-30
3042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 78,491 บาท.pdf

2020-04-29
3041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 34,720 บาท.pdf

2020-04-29
3040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500 บาท.pdf

2020-04-29
3039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 850 บาท.pdf

2020-04-29
3038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2020-04-29
3037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 500 บาท.pdf

2020-04-29
3036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,050 บาท.pdf

2020-04-29
3035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 60,940 บาท.pdf

2020-04-29
3034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 47,848 บาท.pdf

2020-04-29
3033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 63,165 บาท.pdf

2020-04-29
3032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 53,572บาท.pdf

2020-04-29
3031
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคารถพยาบาลฯ.pdf

2020-04-29
3030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 15,515 บาท.pdf

2020-04-28
3029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 37,750 บาท.pdf

2020-04-27
3028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,904 บาท.pdf

2020-04-27
3027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 89,880 บาท.pdf

2020-04-27
3026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,600 บาท.pdf

2020-04-27
3025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 15,408 บาท.pdf

2020-04-27
3024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 16,410 บาท.pdf

2020-04-27
3023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 6,140 บาท.pdf

2020-04-27
3022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 95,121.60 บาท.pdf

2020-04-27
3021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,750 บาท.pdf

2020-04-27
3020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 24,250 บาท.pdf

2020-04-27
3019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,500 บาท.pdf

2020-04-27
3018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 10,496.70 บาท.pdf

2020-04-27
3017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 80,500 บาท.pdf

2020-04-27
3016
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1,415 บาท.pdf

2020-04-27
3014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 41,734 บาท.pdf

2020-04-24
3013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 10,500 บาท.pdf

2020-04-24
3012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI 103,750 บาท.pdf

2020-04-24
3011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 50,000บาท.pdf

2020-04-24
3010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 86,800 บาท.pdf

2020-04-24
3009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,200 บาท.pdf

2020-04-24
3008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,500 บาท.pdf

2020-04-24
3007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,600 บาท.pdf

2020-04-23
3006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 797.15 บาท.pdf

2020-04-23
3005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 605 บาท.pdf

2020-04-23
3004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000บาท.pdf

2020-04-23
3003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากั้นห้อง 35,500 บาท.pdf

2020-04-23
3002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2020-04-23
3001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่กรองและล้างถังน้ำมัน 21,721 บาท.pdf

2020-04-23
2998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 66,000 บาท.pdf

2020-04-23
2997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 394 บาท.pdf

2020-04-23
2996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,498 บาท.pdf

2020-04-23
2995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23,540 บาท.pdf

2020-04-23
2994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไมค์ประชุม 40,800 บาท.pdf

2020-04-23
2993
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานการเงินและบัญชี 5,000 บาท.pdf

2020-04-22
2992
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 10,000 บาท.pdf

2020-04-22
2991
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 7,600 บาท.pdf

2020-04-22
2990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานรับโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์ 5,600 บาท.pdf

2020-04-22
2989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร 9,600 บาท.pdf

2020-04-22
2988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,000 บาท.pdf

2020-04-22
2987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ 7,200 บาท.pdf

2020-04-22
2986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 600 บาท.pdf

2020-04-22
2985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 19,875 บาท.pdf

2020-04-22
2984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,000 บาท.pdf

2020-04-22
2983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,400 บาท.pdf

2020-04-22
2982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 17,000 บาท.pdf

2020-04-22
2981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,000 บาท.pdf

2020-04-22
2980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,250 บาท.pdf

2020-04-22
2979
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,775บาท.pdf

2020-04-22
2978
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 8,000 บาท.pdf

2020-04-22
2977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,475 บาท.pdf

2020-04-22
2976
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 18,690.00 บาท.pdf

2020-04-22
2975
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท.pdf

2020-04-22
2974
ประกาศผู้ชนะจ้างบริการซักผ้า จำนวน 65,997.60 บาท.pdf

2020-04-22
2973
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 111,000 บาท.pdf

2020-04-22
2972
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 164,290 บาท.pdf

2020-04-22
2971
ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 99,600 บาท.pdf

2020-04-22
2970
ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา จำนวน 10,200 บาท.pdf

2020-04-22
2969
ประกาศผู้ชนะซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 8,700 บาท.pdf

2020-04-22
2968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 25,500 บาท.pdf

2020-04-22
2967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 43,350 บาท.pdf

2020-04-22
2966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 8,930 บาท.pdf

2020-04-22
2965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2020-04-22
2964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,535 บาท.pdf

2020-04-22
2963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000 บาท.pdf

2020-04-22
2962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,635.55 บาท.pdf

2020-04-22
2961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,388.24 บาท.pdf

2020-04-22
2960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,190 บาท.pdf

2020-04-21
2959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 92,448 บาท.pdf

2020-04-21
2958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 84,423 บาท.pdf

2020-04-21
2957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,144 บาท.pdf

2020-04-21
2956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,160บาท.pdf

2020-04-21
2955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,827.50 บาท.pdf

2020-04-21
2954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 22,515 บาท.pdf

2020-04-21
2953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,560 บาท.pdf

2020-04-21
2952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 53,320 บาท.pdf

2020-04-21
2951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,310 บาท.pdf

2020-04-21
2950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 57,700 บาท.pdf

2020-04-21
2949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 31,500 บาท.pdf

2020-04-21
2948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,120 บาท.pdf

2020-04-21
2947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,320 บาท.pdf

2020-04-21
2946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 28,740 บาท.pdf

2020-04-21
2945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 69,220 บาท.pdf

2020-04-21
2944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,470 บาท.pdf

2020-04-21
2943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 12,000 บาท.pdf

2020-04-21
2942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,840 บาท.pdf

2020-04-21
2941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 42,700 บาท.pdf

2020-04-21
2940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 13,300 บาท.pdf

2020-04-21
2939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 40,000 บาท.pdf

2020-04-21
2938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 32,100 บาท.pdf

2020-04-21
2937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 96,396.60 บาท.pdf

2020-04-21
2936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 90,800 บาท.pdf

2020-04-21
2935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 28,300 บาท.pdf

2020-04-21
2934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 69,657 บาท.pdf

2020-04-21
2933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,222.50 บาท.pdf

2020-04-21
2932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 24,738.40 บาท.pdf

2020-04-21
2931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 24,040 บาท.pdf

2020-04-21
2930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 69,998 บาท.pdf

2020-04-21
2929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,474 บาท.pdf

2020-04-21
2928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,800 บาท.pdf

2020-04-21
2927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 8,000 บาท.pdf

2020-04-21
2926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานธุรการ 3,500 บาท.pdf

2020-04-21
2925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,550 บาท.pdf

2020-04-21
2924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,950 บาท.pdf

2020-04-21
2923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 3,600 บาท.pdf

2020-04-21
2922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 4,000 บาท.pdf

2020-04-21
2921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,050.57 บาท.pdf

2020-04-21
2920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2020-04-21
2919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 34,500 บาท.pdf

2020-04-21
2918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,600 บาท.pdf

2020-04-21
2917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,380 บาท.pdf

2020-04-20
2916
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,210 บาท.pdf

2020-04-20
2915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 52,002 บาท.pdf

2020-04-20
2914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 12,000 บาท.pdf

2020-04-20
2913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 43,910 บาท.pdf

2020-04-20
2912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,025 บาท.pdf

2020-04-20
2911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 5,528 บาท.pdf

2020-04-20
2910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 83,031.60 บาท.pdf

2020-04-20
2909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 73,500 บาท.pdf

2020-04-20
2908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 32,400 บาท.pdf

2020-04-20
2907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 21,186 บาท.pdf

2020-04-20
2906
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,500 บาท.pdf

2020-04-20
2905
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,980 บาท.pdf

2020-04-20
2904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,800 บาท.pdf

2020-04-20
2903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 11,250 บาท.pdf

2020-04-17
2902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,000 บาท.pdf

2020-04-17
2901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว 35,546.26 บาท.pdf

2020-04-17
2900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,600 บาท.pdf

2020-04-17
2899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 6,430 บาท.pdf

2020-04-17
2898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 204 บาท.pdf

2020-04-17
2897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,000 บาท.pdf

2020-04-16
2896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 49,400 บาท.pdf

2020-04-16
2895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,790 บาท.pdf

2020-04-16
2894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,400 บาท.pdf

2020-04-16
2893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,750 บาท.pdf

2020-04-16
2892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,600 บาท.pdf

2020-04-16
2891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 2,500 บาท.pdf

2020-04-16
2890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 1,716 บาท.pdf

2020-04-16
2889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 4,200 บาท.pdf

2020-04-16
2888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3,538 บาท.pdf

2020-04-16
2887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,700 บาท.pdf

2020-04-16
2886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,300 บาท.pdf

2020-04-16
2885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,000 บาท.pdf

2020-04-16
2884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 2,025 บาท.pdf

2020-04-16
2883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 43,500 บาท.pdf

2020-04-16
2882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 3,850 บาท.pdf

2020-04-16
2881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 91,763.20 บาท.pdf

2020-04-16
2880
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 73,327.10บาท.pdf

2020-04-16
2879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,380 บาท.pdf

2020-04-16
2878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,535.90 บาท.pdf

2020-04-15
2877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5,100 บาท.pdf

2020-04-15
2876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมแผงกันแดด 25,795.56 บาท.pdf

2020-04-15
2875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,850 บาท.pdf

2020-04-15
2874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 495 บาท.pdf

2020-04-15
2873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 613 บาท.pdf

2020-04-15
2872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 360 บาท.pdf

2020-04-15
2871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,500 บาท.pdf

2020-04-15
2870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 39,664 บาท.pdf

2020-04-15
2869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,000 บาท.pdf

2020-04-15
2868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานรับโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์ 4,000บาท.pdf

2020-04-15
2867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,198 บาท.pdf

2020-04-15
2866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000 บาท.pdf

2020-04-15
2865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 800 บาท.pdf

2020-04-15
2864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5,040 บาท.pdf

2020-04-15
2863
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 590 บาท.pdf

2020-04-15
2862
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,050 บาท.pdf

2020-04-15
2861
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 520 บาท.pdf

2020-04-15
2860
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 360บาท.pdf

2020-04-15
2859
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 41,400 บาท.pdf

2020-04-15
2858
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนเมษายน 2563 19,260บาท.pdf

2020-04-15
2857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 60,830 บาท.pdf

2020-04-15
2856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 42,000 บาท.pdf

2020-04-15
2855
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 52,500 บาท.pdf

2020-04-15
2854
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 33,400 บาท.pdf

2020-04-15
2853
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000 บาท.pdf

2020-04-15
2852
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 99,750 บาท.pdf

2020-04-15
2851
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 99,000บาท.pdf

2020-04-15
2850
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 72,250 บาท.pdf

2020-04-15
2849
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,400บาท.pdf

2020-04-15
2846
ประกาศผู้ชนะซื้อเสื้อกาวน์ จำนวน 55,250 บาท.pdf

2020-04-13
2845
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ว.งานบ้าน จำนวน 2 รายการ วงเงิน 10,486 บาท.pdf

2020-04-13
2844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 500บาท.pdf

2020-04-10
2843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,780 บาท.pdf

2020-04-10
2842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,360บาท.pdf

2020-04-10
2841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 บาท.pdf

2020-04-10
2840
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 26,030 บาท.pdf

2020-04-08
2839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ 1,940 บาท.pdf

2020-04-08
2838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,060.20 บาท.pdf

2020-04-08
2837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,846.20 บาท.pdf

2020-04-08
2836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,317 บาท.pdf

2020-04-08
2835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 66,323.95 บาท.pdf

2020-04-08
2834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,245 บาท.pdf

2020-04-08
2833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2020-04-08
2832
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,158.46 บาท.pdf

2020-04-08
2831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 22,363 บาท.pdf

2020-04-08
2830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 350 บาท.pdf

2020-04-08
2829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,988 บาท.pdf

2020-04-08
2828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3,504 บาท.pdf

2020-04-08
2827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,920 บาท.pdf

2020-04-08
2826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,419 บาท.pdf

2020-04-08
2825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 897 บาท.pdf

2020-04-08
2824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,070.58 บาท.pdf

2020-04-08
2823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 4,114.15 บาท.pdf

2020-04-08
2822
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 3,420 บาท.pdf

2020-04-08
2821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2020-04-08
2820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 259 บาท.pdf

2020-04-08
2819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 38,010 บาท.pdf

2020-04-07
2818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 350 บาท.pdf

2020-04-07
2817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2020-04-07
2816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,530 บาท.pdf

2020-04-07
2815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,300 บาท.pdf

2020-04-07
2814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,750 บาท.pdf

2020-04-07
2813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,700 บาท.pdf

2020-04-07
2812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,700 บาท.pdf

2020-04-07
2811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,230 บาท.pdf

2020-04-07
2810
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,500.pdf

2020-04-02
2809
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,580.pdf

2020-04-02
2808
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,500 บาท.pdf

2020-04-02
2807
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดการมูลฝอย 14,766 บาท.pdf

2020-04-02
2806
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 17,423.17.pdf

2020-04-02
2804
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ 6,600.pdf

2020-04-02
2803
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ 9,360.pdf

2020-04-02
2802
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจเช็คเครื่องนึ่ง 10,000.pdf

2020-04-02
2801
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาขยะติดเชื้อ 10,500.pdf

2020-04-02
2800
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำอาหาร 49,956.pdf

2020-04-02
2799
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,200.20.pdf

2020-04-02
2798
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 5,606.80.pdf

2020-04-02
2796
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,998.25.pdf

2020-04-02
2795
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 8,800.pdf

2020-04-02
2794
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 18,413.63.pdf

2020-04-02
2792
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 29,031.24.pdf

2020-04-02
2790
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,224.61.pdf

2020-04-02
2789
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,850 บาท.pdf

2020-04-02
2788
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องกำเหนิดไฟฟ้า 7490.pdf

2020-04-02
2787
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18,500.30 บาท.pdf

2020-03-30
2786
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 534 บาท.pdf

2020-03-27
2785
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 534บาท.pdf

2020-03-27
2784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 8,400 บาท.pdf

2020-03-26
2783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 17,850 บาท.pdf

2020-03-26
2781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,800 บาท.pdf

2020-03-26
2780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน บ่อบำบัด 7,600 บาท.pdf

2020-03-26
2779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,450 บาท.pdf

2020-03-26
2778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,200 บาท.pdf

2020-03-26
2777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,400 บาท.pdf

2020-03-26
2776
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,200 บาท.pdf

2020-03-25
2775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,400 บาท.pdf

2020-03-25
2774
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,650 บาท.pdf

2020-03-25
2773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ 8,400บาท.pdf

2020-03-25
2772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,400 บาท.pdf

2020-03-25
2771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร 8,400 บาท.pdf

2020-03-25
2770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานรับโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์ 6,000 บาท.pdf

2020-03-25
2769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 6,000บาท.pdf

2020-03-25
2768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 8,800 บาท.pdf

2020-03-25
2767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 9,950 บาท.pdf

2020-03-25
2766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,400 บาท.pdf

2020-03-25
2765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,200 บาท.pdf

2020-03-25
2764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานพัสดุ 12,000 บาท.pdf

2020-03-25
2763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,400 บาท.pdf

2020-03-25
2762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,145.80 บาท.pdf

2020-03-25
2761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 840 บาท.pdf

2020-03-25
2760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม 3,990 บาท.pdf

2020-03-25
2759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3,103 บาท.pdf

2020-03-25
2758
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,733.53 บาท.pdf

2020-03-25
2757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 2,240 บาท.pdf

2020-03-25
2756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสภาพ NGV (รถยนต์) 500 บาท.pdf

2020-03-25
2755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย 600 บาท.pdf

2020-03-25
2754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4,200 บาท.pdf

2020-03-25
2753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 16,182.68 บาท.pdf

2020-03-25
2752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720บาท.pdf

2020-03-25
2751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,200บาท.pdf

2020-03-25
2750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 32,000 บาท.pdf

2020-03-25
2747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,200 บาท.pdf

2020-03-25
2746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,801.88 บาท.pdf

2020-03-25
2745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,215 บาท.pdf

2020-03-25
2744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบระบายอากาศแบบฆ่าเชื้อ 50,000บาท.pdf

2020-03-23
2743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 83,657.95 บาท.pdf

2020-03-23
2741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 6,869.40บาท.pdf

2020-03-19
2740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 420 บาท.pdf

2020-03-18
2739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 420บาท.pdf

2020-03-18
2738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 680 บาท.pdf

2020-03-18
2737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1,512 บาท.pdf

2020-03-18
2736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 751.14บาท.pdf

2020-03-18
2735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93บาท.pdf

2020-03-18
2734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 31,714.80 บาท.pdf

2020-03-18
2733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 461 บาท.pdf

2020-03-18
2732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 7,062 บาท.pdf

2020-03-18
2731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2,996 บาท.pdf

2020-03-18
2730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 42,293.46 บาท.pdf

2020-03-18
2729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมแผงกันแดดบริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 94,998.88 บาท.pdf

2020-03-18
2728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ตู้เก็บเสมหะ 4,250 บาท.pdf

2020-03-16
2727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 1,014.93 บาท.pdf

2020-03-16
2726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30 บาท.pdf

2020-03-16
2725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ตู้ดูดกลิ่น 3,000 บาท.pdf

2020-03-16
2724
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ตู้ปลอดเชื้อ 4,250 บาท.pdf

2020-03-16
2723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16,000 บาท.pdf

2020-03-12
2722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,781.25 บาท.pdf

2020-03-12
2721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 9,822.60 บาท.pdf

2020-03-12
2720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 40,981 บาท.pdf

2020-03-12
2719
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ 10,914 บาท.pdf

2020-03-11
2718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 53,070 บาท.pdf

2020-03-11
2717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล 775 บาท.pdf

2020-03-11
2716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 17,856 บาท.pdf

2020-03-11
2715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,730.04 บาท.pdf

2020-03-11
2714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 2,160 บาท.pdf

2020-03-11
2713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 180 บาท.pdf

2020-03-11
2712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า 59,256.60 บาท.pdf

2020-03-11
2711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 30,150 บาท.pdf

2020-03-11
2710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย44,334บาท.pdf

2020-03-10
2709
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์7,000บาท.pdf

2020-03-10
2708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย9,880บาท.pdf

2020-03-09
2706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 720 บาท.pdf

2020-03-09
2705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค 1,800 บาท.pdf

2020-03-09
2704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,449 บาท.pdf

2020-03-09
2703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 540 บาท.pdf

2020-03-09
2702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 19,260 บาท.pdf

2020-03-09
2701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 850 บาท.pdf

2020-03-09
2700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700.85 บาท.pdf

2020-03-09
2699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2020-03-09
2698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3,800บาท.pdf

2020-03-09
2697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 684.80บาท.pdf

2020-03-09
2696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2020-03-09
2695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,250 บาท.pdf

2020-03-06
2694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,000 บาท.pdf

2020-03-06
2693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบระบายอากาศแบบฆ่าเชื้อ 130,000 บาท.pdf

2020-03-06
2692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15,000 บาท.pdf

2020-03-06
2691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000บาท.pdf

2020-03-05
2690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย 38,728 บาท.pdf

2020-03-04
2689
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า59,000บาท.pdf

2020-03-03
2688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,155.10บาท.pdf

2020-03-03
2687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,400บาท.pdf

2020-03-03
2686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,550บาท.pdf

2020-03-03
2685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 19,080บาท.pdf

2020-03-03
2684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,000บาท.pdf

2020-03-03
2683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา93,000บาท.pdf

2020-03-03
2682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา58,800บาท.pdf

2020-03-03
2681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา52,890บาท.pdf

2020-03-03
2680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1,441 บาท.pdf

2020-03-02
2679
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,220 บาท.pdf

2020-03-02
2678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18,571 บาท.pdf

2020-03-02
2677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสาร 42,000 บาท.pdf

2020-03-02
2676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต7,500 บาท.pdf

2020-03-02
2675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 44,100 บาท.pdf

2020-03-02
2674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 21,900 บาท.pdf

2020-03-02
2673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเจลล้างมือ 9,500 บาท.pdf

2020-03-02
2672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 1,523 บาท.pdf

2020-03-02
2671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮล์เจล 13,825 บาท.pdf

2020-03-02
2670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4,400 บาท.pdf

2020-03-02
2669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,530 บาท.pdf

2020-03-02
2668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 72,760 บาท.pdf

2020-03-02
2667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารรับรอง (EOC) 321,000 บาท.pdf

2020-03-02
2666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขยะติดเชื้อ 22,400 บาท.pdf

2020-03-02
2665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ(ผ้าผู้พักพิง) 20,000 บาท.pdf

2020-03-02
2664
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสายพ่วงสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร 18,000 บาท.pdf

2020-03-02
2663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำฟันปลอม 15,275 บาท.pdf

2020-03-02
2662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,113.70 บาท.pdf

2020-03-02
2661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,337.50 บาท.pdf

2020-03-02
2660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 600 บาท.pdf

2020-03-02
2659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,500 บาท.pdf

2020-03-02
2658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,574.42 บาท.pdf

2020-03-02
2657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 775.75 บาท.pdf

2020-03-02
2656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,143.21 บาท.pdf

2020-03-02
2655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93 บาท.pdf

2020-03-02
2654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด 200 บาท.pdf

2020-03-02
2653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,960 บาท.pdf

2020-03-02
2652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป8,350บาท.pdf

2020-02-28
2651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ23,800บาท.pdf

2020-02-28
2650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้6,950บาท.pdf

2020-02-28
2649
ประกาศผู้ชนะรักษาความปลอดภัย19,260 บาท.pdf

2020-02-27
2648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน23,017.31บาท.pdf

2020-02-27
2647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 26,900 บาท.pdf

2020-02-26
2646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 37,000 บาท.pdf

2020-02-26
2645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 191,530 บาท.pdf

2020-02-26
2644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ฯ18,700 บาท.pdf

2020-02-26
2643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 14,400บาท.pdf

2020-02-26
2642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 13,600บาท.pdf

2020-02-26
2641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวนและบ่อบำบัด 8,800 บาท.pdf

2020-02-26
2640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการการพยาบาลผู้ป่วย 29,000 บาท.pdf

2020-02-26
2639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม 8,800 บาท.pdf

2020-02-26
2638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 9,600 บาท.pdf

2020-02-26
2637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 3,418.65 บาท.pdf

2020-02-26
2636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720 บาท.pdf

2020-02-26
2635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 10,400 บาท.pdf

2020-02-26
2634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเอกสารทั่วไป 8,300 บาท.pdf

2020-02-26
2633
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 5,200 บาท.pdf

2020-02-26
2629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 8,800 บาท.pdf

2020-02-26
2628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 5,175 บาท.pdf

2020-02-26
2627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,120 บาท.pdf

2020-02-26
2626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 12,120 บาท.pdf

2020-02-26
2625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์ 8,800 บาท.pdf

2020-02-26
2624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร 8,575 บาท.pdf

2020-02-26
2623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 11,280 บาท.pdf

2020-02-26
2622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,600 บาท.pdf

2020-02-26
2621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 3,600บาท.pdf

2020-02-26
2620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,800 บาท.pdf

2020-02-26
2619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,600 บาท.pdf

2020-02-26
2618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 534 บาท.pdf

2020-02-26
2617
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล 63.pdf

2020-02-25
2616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา13,054 บาท.pdf

2020-02-25
2615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,000บาท.pdf

2020-02-24
2614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,868บาท.pdf

2020-02-24
2613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,000 บาท.pdf

2020-02-24
2612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 15,622 บาท.pdf

2020-02-24
2611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 41,420 บาท.pdf

2020-02-24
2610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 85,800บาท.pdf

2020-02-24
2609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบยา40,052บาท.pdf

2020-02-24
2608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,100บาท.pdf

2020-02-24
2607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,100บาท.pdf

2020-02-24
2606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา27,440บาท.pdf

2020-02-24
2605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา31,500บาท.pdf

2020-02-24
2604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,300บาท.pdf

2020-02-24
2603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,000บาท.pdf

2020-02-24
2602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 92,448 บาท.pdf

2020-02-24
2601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200 บาท.pdf

2020-02-24
2600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,388.24 บาท.pdf

2020-02-24
2599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา31,458บาท.pdf

2020-02-24
2598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,400 บาท.pdf

2020-02-24
2597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,800 บาท.pdf

2020-02-24
2596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 7,200 บาท.pdf

2020-02-24
2595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 8,700 บาท.pdf

2020-02-24
2594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,840บาท.pdf

2020-02-24
2593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,400บาท.pdf

2020-02-24
2592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,400บาท.pdf

2020-02-24
2591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา12,250บาท.pdf

2020-02-24
2590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,955บาท.pdf

2020-02-24
2589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,859.60บาท.pdf

2020-02-24
2588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1,700บาท.pdf

2020-02-24
2587
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 17,130บาท.pdf

2020-02-24
2586
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน23,850บาท.pdf

2020-02-24
2585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล 10,500บาท.pdf

2020-02-24
2584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1,350บาท.pdf

2020-02-24
2583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230 บาท.pdf

2020-02-24
2582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 55,260บาท.pdf

2020-02-24
2581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ700บาท.pdf

2020-02-24
2580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 10,025บาท.pdf

2020-02-24
2579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,600บาท.pdf

2020-02-24
2578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,250บาท.pdf

2020-02-24
2577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 230บาท.pdf

2020-02-24
2576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22,800บาท.pdf

2020-02-24
2575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,970บาท.pdf

2020-02-24
2574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,620.42บาท.pdf

2020-02-24
2573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,500บาท.pdf

2020-02-24
2572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา50,000บาท.pdf

2020-02-24
2570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 84,423บาท.pdf

2020-02-24
2569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 18,800บาท.pdf

2020-02-24
2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,960บาท.pdf

2020-02-24
2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 15,386.60บาท.pdf

2020-02-20
2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์930บาท.pdf

2020-02-20
2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์30,700บาท.pdf

2020-02-20
2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 16,210.50บาท.pdf

2020-02-20
2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 16,210.50บาท.pdf

2020-02-20
2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2020-02-20
2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,000บาท.pdf

2020-02-20
2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์21,250บาท.pdf

2020-02-20
2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์83,675.95บาท.pdf

2020-02-20
2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์20,950บาท.pdf

2020-02-20
2556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์50,000บาท.pdf

2020-02-20
2555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม7,500บาท.pdf

2020-02-20
2551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 14,400บาท.pdf

2020-02-20
2550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล4,000บาท.pdf

2020-02-19
2549
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,018.93บาท.pdf

2020-02-19
2548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย1,400บาท.pdf

2020-02-19
2547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย1,200บาท.pdf

2020-02-19
2546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น68,748บาท.pdf

2020-02-19
2545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง481.50บาท.pdf

2020-02-19
2544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,181บาท.pdf

2020-02-19
2543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จำนวน 9,535 บ..pdf

2020-02-18
2542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 37,130.- บาท.pdf

2020-02-14
2541
ประกาศ จังหวัดชลบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

2020-02-14
2540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา44,000บาท.pdf

2020-02-13
2539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,800บาท.pdf

2020-02-13
2538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา89,163.10บาท.pdf

2020-02-13
2537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา83,440บาท.pdf

2020-02-13
2536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,400บาท.pdf

2020-02-13
2535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 40,977.50บ..pdf

2020-02-13
2534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา80,240บาท.pdf

2020-02-13
2533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์87,875บาท.pdf

2020-02-13
2532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพใทย์24,920บาท.pdf

2020-02-13
2531
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุการแพทย์5,720บาท.pdf

2020-02-13
2530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์10,000บาท.pdf

2020-02-13
2529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์7,704บาท.pdf

2020-02-13
2528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์5,000บาท.pdf

2020-02-13
2527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์4,800บาท.pdf

2020-02-13
2526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,232บาท.pdf

2020-02-13
2525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบยา90,161.60บาท.pdf

2020-02-13
2524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์29,525บาท.pdf

2020-02-13
2523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์21,730บาท.pdf

2020-02-13
2522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4,815บาท.pdf

2020-02-13
2521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม2,150บาท.pdf

2020-02-13
2520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ700บาท.pdf

2020-02-13
2519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 700บาท.pdf

2020-02-13
2518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์40,647.80บาท.pdf

2020-02-13
2517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน19,046บาท.pdf

2020-02-13
2516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน8,415.55บาท.pdf

2020-02-13
2515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,661บาท.pdf

2020-02-13
2514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4,675.90บาท.pdf

2020-02-13
2513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง3,210บาท.pdf

2020-02-13
2512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว368บาท.pdf

2020-02-13
2511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว37,188.92บาท.pdf

2020-02-13
2510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว6,377.20บาท.pdf

2020-02-13
2509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว4,922บาท.pdf

2020-02-13
2508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปร.pdf

2020-02-12
2507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาห้องแยกโรค จำนวน 24,000 บาท.pdf

2020-02-12
2506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนอะไหล่หม้อต้มแผ่นประคบร้อน จำนวน 16,000 บาท.pdf

2020-02-12
2505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม1,500บาท.pdf

2020-02-12
2504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ54,534บาท.pdf

2020-02-12
2503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย19,260บาท.pdf

2020-02-12
2502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำอาหารผู้ป่วย54,898บาท.pdf

2020-02-12
2501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า73,085.28บาท.pdf

2020-02-12
2500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,250บาท.pdf

2020-02-12
2499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,320บาท.pdf

2020-02-07
2498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4,622.40บาท.pdf

2020-02-06
2497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4,001.80บาท.pdf

2020-02-06
2496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน10,541.64บาท.pdf

2020-02-06
2495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้6,800บาท.pdf

2020-02-05
2494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้6,400บาท.pdf

2020-02-05
2493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2020-02-05
2492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม9,225บาท.pdf

2020-02-05
2491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2020-02-05
2490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม8,800บาท.pdf

2020-02-05
2489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,700บาท.pdf

2020-02-05
2488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,400บาท.pdf

2020-02-05
2487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,630บาท.pdf

2020-02-05
2486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,600บาท.pdf

2020-02-05
2485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคอมพิวเตอร์ฯ4,250บาท.pdf

2020-02-04
2484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาทำป้าย3,500บาท.pdf

2020-02-04
2483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2020-02-04
2480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล360บาท.pdf

2020-02-04
2479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเวที5,000บาท.pdf

2020-02-04
2478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 5,960.17 บาท.pdf

2020-02-03
2477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ900บาท.pdf

2020-01-31
2476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ200บาท.pdf

2020-01-31
2475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ 200บาท.pdf

2020-01-31
2474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,500บาท.pdf

2020-01-31
2473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,190บาท.pdf

2020-01-31
2472
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ราคา 31,382.50 บาท.pdf

2020-01-31
2471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาและติดตั้งตาข่ายเหล็ก17,655บาท.pdf

2020-01-30
2470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์20,000บาท.pdf

2020-01-30
2469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล2,880บาท.pdf

2020-01-30
2468
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32,190 บาท.pdf

2020-01-29
2467
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25,412.50 บาท.pdf

2020-01-29
2466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน96,310.70บาท.pdf

2020-01-29
2465
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน19,778.95บาท.pdf

2020-01-28
2464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,745บาท.pdf

2020-01-27
2463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,700บาท.pdf

2020-01-27
2462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,900บาท.pdf

2020-01-24
2461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,531บาท.pdf

2020-01-24
2460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,800บาท.pdf

2020-01-24
2459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย 50,274บาท.pdf

2020-01-23
2458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1,050บาท.pdf

2020-01-23
2457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานสวนบ่อบำบัด จำนวน 7,200 บาท.pdf

2020-01-22
2456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย จำนวน 7,320 บาท.pdf

2020-01-22
2455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 30,000 บาท.pdf

2020-01-22
2454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย จำนวน 9,120 บาท.pdf

2020-01-22
2453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ จำนวน 18,525 บาท.pdf

2020-01-22
2452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคลังยาเวชภัณฑ์ จำนวน 6,800 บาท.pdf

2020-01-22
2451
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร จำนวน 7,600 บาท.pdf

2020-01-22
2450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม จำนวน 6,800 บาท.pdf

2020-01-22
2449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด จำนวน 7,200 บาท.pdf

2020-01-22
2448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพยาบาล จำนวน 10,000 บาท.pdf

2020-01-22
2447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสารทั่วไป จำนวน 9,550บาท.pdf

2020-01-22
2446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11,600บาท.pdf

2020-01-22
2445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1,044.93บาท.pdf

2020-01-22
2444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,000 บาท.pdf

2020-01-22
2443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3,600 บาท.pdf

2020-01-22
2442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12,800บาท.pdf

2020-01-22
2441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,284บาท.pdf

2020-01-22
2440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2,375.40 บาท.pdf

2020-01-22
2439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12,000 บาท.pdf

2020-01-22
2438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15,275บาท.pdf

2020-01-22
2437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวรเปล จำนวน 5,600บาท.pdf

2020-01-22
2434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

2020-01-22
2433
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,276.pdf

2020-01-21
2432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8,986.93 บาท.pdf

2020-01-21
2430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเวรเปล จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-21
2429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10,400 บาท.pdf

2020-01-21
2428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ 18,000 บาท.pdf

2020-01-21
2427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 142,990บาท.pdf

2020-01-21
2426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 70,000 บาท.pdf

2020-01-21
2425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 62,240 บาท.pdf

2020-01-20
2424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 13,214.50บาท.pdf

2020-01-20
2423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน 6,869.40บาท.pdf

2020-01-20
2422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน3,100บาท.pdf

2020-01-20
2421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 20,000 บาท.pdf

2020-01-20
2420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพเครื่องเอกซเรย์70,000บาท.pdf

2020-01-20
2419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ7,062บาท.pdf

2020-01-20
2418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น631.30บาท.pdf

2020-01-20
2417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว142,990บาท.pdf

2020-01-20
2416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว142,990บาท.pdf

2020-01-20
2415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร1,690.60บาท.pdf

2020-01-20
2414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง16,837.52บาท.pdf

2020-01-20
2413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมบำรุงยานพาหนะ12,618.62บาท.pdf

2020-01-20
2412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอรืเน็ต2,664.30บาท.pdf

2020-01-20
2411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต751.14บาท.pdf

2020-01-20
2410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2020-01-20
2409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ5,960.17บาท.pdf

2020-01-20
2408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2020-01-20
2407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดการมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล 19,500บาท.pdf

2020-01-20
2406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์18,000บาท.pdf

2020-01-20
2405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว897บาท.pdf

2020-01-20
2404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา29,425บาท.pdf

2020-01-16
2403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา25,500บาท.pdf

2020-01-16
2402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน300บาท.pdf

2020-01-16
2401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2020-01-16
2400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา82,818บาท.pdf

2020-01-16
2399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา80,464บาท.pdf

2020-01-16
2398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา68,000บาท.pdf

2020-01-16
2397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,948บาท.pdf

2020-01-16
2396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,000บาท.pdf

2020-01-16
2395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,730บาท.pdf

2020-01-16
2394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,635บาท.pdf

2020-01-16
2393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,500บาท.pdf

2020-01-16
2392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,815บาท.pdf

2020-01-16
2391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์1,200บาท.pdf

2020-01-16
2390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดครุภณฑ์สำนักงาน8,025บาท.pdf

2020-01-16
2389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์15,000บาท.pdf

2020-01-15
2388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา60,375บาท.pdf

2020-01-15
2387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,560บาท.pdf

2020-01-15
2386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,976บาท.pdf

2020-01-15
2385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2020-01-15
2384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,448บาท.pdf

2020-01-15
2383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,050บาท.pdf

2020-01-15
2382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,700บาท.pdf

2020-01-15
2381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,500บาท.pdf

2020-01-15
2380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,300บาท.pdf

2020-01-15
2379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,062บาท.pdf

2020-01-15
2378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,000บาท.pdf

2020-01-15
2377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,354บาท.pdf

2020-01-15
2376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,990.20บาท.pdf

2020-01-15
2375
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,910.40บาท.pdf

2020-01-15
2374
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,568.08 บาท.pdf

2020-01-15
2372
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32,972.05 บาท.pdf

2020-01-15
2371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่23,290บาท.pdf

2020-01-14
2370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7,400บาท.pdf

2020-01-14
2369
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน19,774.95.pdf

2020-01-13
2368
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 31,300 บาท.pdf

2020-01-13
2367
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 7000 บาท.pdf

2020-01-13
2366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,810บาท.pdf

2020-01-13
2365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ898.80บาท.pdf

2020-01-13
2364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,375.40บาท.pdf

2020-01-13
2363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์40,976.93บาท.pdf

2020-01-13
2362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง775.75บาท.pdf

2020-01-13
2361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น46,868.20บาท.pdf

2020-01-13
2360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง533.93บาท.pdf

2020-01-13
2359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,550.26บาท.pdf

2020-01-13
2358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล1,560บาท.pdf

2020-01-13
2357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,830บาท.pdf

2020-01-13
2356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา4,200บาท.pdf

2020-01-13
2355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา3,012บาท.pdf

2020-01-13
2354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,750บาท.pdf

2020-01-13
2353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,905.05บาท.pdf

2020-01-13
2352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 30,000บาท.pdf

2020-01-13
2351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์27,000บาท.pdf

2020-01-13
2350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,782.25บาท.pdf

2020-01-13
2349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,800บาท.pdf

2020-01-13
2348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา27,000บาท.pdf

2020-01-13
2347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,800บาท.pdf

2020-01-13
2346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์74,916.05บาท.pdf

2020-01-13
2345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์23,800บาท.pdf

2020-01-13
2344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน2,675บาท.pdf

2020-01-13
2343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13,000 บาท.pdf

2020-01-10
2342
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 60,940 บาท.pdf

2020-01-10
2341
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,800 บาท.pdf

2020-01-10
2340
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11,980 บาท.pdf

2020-01-10
2339
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 65,570 บาท.pdf

2020-01-10
2338
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,000 บาท.pdf

2020-01-10
2337
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 2,730 บาท.pdf

2020-01-10
2336
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-10
2335
ประกาศการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 23,700 บาท.pdf

2020-01-10
2334
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเพดานอาคารบ้านพัก จำนวน 27,220บาท.pdf

2020-01-10
2333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16,585 บาท.pdf

2020-01-10
2332
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,625 บาท.pdf

2020-01-10
2331
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,700 บาท.pdf

2020-01-10
2330
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1,350 บาท.pdf

2020-01-10
2329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า65,201.52บาท.pdf

2020-01-08
2328
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู็ป่วย46,104บาท.pdf

2020-01-08
2327
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน71,048บาท.pdf

2020-01-08
2326
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน35,500บาท.pdf

2020-01-08
2325
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง8,973.18บาท.pdf

2020-01-08
2324
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5599.18 บาท.pdf

2020-01-08
2323
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด3,000บาท.pdf

2020-01-07
2322
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์3,600บาท.pdf

2020-01-07
2321
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน49,059.50บาท.pdf

2020-01-06
2320
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน16,488.70บาท.pdf

2020-01-06
2319
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,369.65บาท.pdf

2020-01-06
2318
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว3,355บาท.pdf

2020-01-06
2317
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม6,400บาท.pdf

2020-01-06
2316
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม8,550บาท.pdf

2020-01-06
2315
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,250บาท.pdf

2020-01-06
2314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า2,000บาท.pdf

2020-01-06
2313
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 4,800 บาท.pdf

2020-01-02
2312
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 19,900 บาท.pdf

2020-01-02
2311
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 7,910 บาท.pdf

2020-01-02
2310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 50,397 บาท.pdf

2020-01-02
2309
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน46,973บาท.pdf

2019-12-27
2308
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย18,000บาท.pdf

2019-12-27
2307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา86,000บาท.pdf

2019-12-27
2306
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา38,381บาท.pdf

2019-12-27
2305
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา13,480บาท.pdf

2019-12-27
2304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อยา3,300บาท.pdf

2019-12-27
2303
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,500บาท.pdf

2019-12-27
2302
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,500บาท.pdf

2019-12-27
2301
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,280บาท.pdf

2019-12-27
2300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,585.40บาท.pdf

2019-12-27
2299
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,200บาท.pdf

2019-12-27
2298
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 70,580บาท.pdf

2019-12-27
2297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา58,600บาท.pdf

2019-12-27
2296
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์51,100บาท.pdf

2019-12-27
2295
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,400บาท.pdf

2019-12-27
2294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,320บาท.pdf

2019-12-27
2293
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,852บาท.pdf

2019-12-27
2292
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,300บาท.pdf

2019-12-27
2291
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา32,400บาท.pdf

2019-12-27
2290
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์23,250บาท.pdf

2019-12-27
2289
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา79,731.05บาท.pdf

2019-12-27
2288
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,100บาท.pdf

2019-12-27
2287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,800บาท.pdf

2019-12-27
2286
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,676.90บาท.pdf

2019-12-27
2285
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,573บาท.pdf

2019-12-27
2284
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,494.50บาท.pdf

2019-12-27
2283
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,622บาท.pdf

2019-12-27
2282
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,250บาท.pdf

2019-12-27
2281
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,560บาท.pdf

2019-12-27
2280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-12-27
2279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-12-27
2278
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,190บาท.pdf

2019-12-27
2277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,448บาท.pdf

2019-12-26
2276
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุการแพทย์13,000บาท.pdf

2019-12-26
2275
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา88,489บาท.pdf

2019-12-26
2274
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา92,011.44บาท.pdf

2019-12-26
2273
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา52,000บาท.pdf

2019-12-26
2272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา50,000บาท.pdf

2019-12-26
2271
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,172บาท.pdf

2019-12-26
2270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,720บาท.pdf

2019-12-26
2269
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,310บาท.pdf

2019-12-26
2268
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,880บาท.pdf

2019-12-26
2267
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,353.55บาท.pdf

2019-12-25
2266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4,600บาท.pdf

2019-12-25
2265
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320บาท.pdf

2019-12-25
2264
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33 บาท.pdf

2019-12-25
2263
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย46,454บาท.pdf

2019-12-25
2262
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-25
2261
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720บาท.pdf

2019-12-25
2260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต985.93บาท.pdf

2019-12-25
2259
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,149.63บาท.pdf

2019-12-25
2258
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 640.93บาท.pdf

2019-12-25
2257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์534บาท.pdf

2019-12-25
2256
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ 4,250บาท.pdf

2019-12-25
2255
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้ดูดกลิ่น3,000บาท.pdf

2019-12-25
2254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-12-25
2253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตู้เก็บเสมหะ4,250บาท.pdf

2019-12-25
2252
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-25
2251
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์23,800บาท.pdf

2019-12-24
2250
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ14,075บาท.pdf

2019-12-24
2249
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม6,000บาท.pdf

2019-12-24
2248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย7,320บาท.pdf

2019-12-24
2247
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-12-24
2246
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานคลังเวชภัณฑ์4,800บาท.pdf

2019-12-24
2245
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย5,280บาท.pdf

2019-12-24
2244
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสวน-บ่อบำบัด5,200บาท.pdf

2019-12-24
2243
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา38,115บาท.pdf

2019-12-24
2242
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,500บาท.pdf

2019-12-24
2241
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,240บาท.pdf

2019-12-24
2240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,800บาท.pdf

2019-12-24
2239
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,950.45บาท.pdf

2019-12-24
2238
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,200บาท.pdf

2019-12-24
2237
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,500บาท.pdf

2019-12-24
2236
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไช้7,600บาท.pdf

2019-12-24
2235
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้6,000บาท.pdf

2019-12-24
2234
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้5,600บาท.pdf

2019-12-24
2233
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-12-24
2232
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด5,200บาท.pdf

2019-12-24
2231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1,400 บาท.pdf

2019-12-23
2230
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 19,550 บาท.pdf

2019-12-23
2229
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล17,322บาท.pdf

2019-12-23
2228
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้6,000บาท.pdf

2019-12-23
2227
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล1,443.50บาท.pdf

2019-12-23
2226
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร4,800บาท.pdf

2019-12-23
2225
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-12-23
2224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-12-23
2223
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้4,000บาท.pdf

2019-12-23
2222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบสรุปการรักษาของแพทย์6,000บาท.pdf

2019-12-23
2221
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการซ่อมลิฟท์ จำนวน 17,141.40 บาท.pdf

2019-12-18
2220
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,094บาท.pdf

2019-12-17
2219
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา67,121บาท.pdf

2019-12-17
2218
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,300บาท.pdf

2019-12-17
2217
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,780บาท.pdf

2019-12-17
2216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา43,960บาท.pdf

2019-12-17
2215
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,216บาท.pdf

2019-12-17
2214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,100บาท.pdf

2019-12-17
2213
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,260บาท.pdf

2019-12-17
2212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,465บาท.pdf

2019-12-17
2211
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,240บาท.pdf

2019-12-17
2210
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ600บาท.pdf

2019-12-17
2209
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น57,559.75บาท.pdf

2019-12-17
2208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริการอินเตอร์เน็ต773.61บาท.pdf

2019-12-17
2207
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง1,960.24บาท.pdf

2019-12-17
2206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน4,194.40บาท.pdf

2019-12-17
2205
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็ฏไฟฟ้า63,800บาท.pdf

2019-12-17
2204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-12-17
2203
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 2,664.30บาท.pdf

2019-12-17
2202
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า68,873.76บาท.pdf

2019-12-17
2201
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000บาท.pdf

2019-12-17
2200
พศจิกายน 2562.pdf

2019-12-16
2199
ตุลาคม 2562.pdf

2019-12-16
2198
EB1.pdf

2019-12-16
2197
เงินนอกงบประมาณ.pdf

2019-12-16
2196
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.pdf

2019-12-16
2195
งบลงทุน.pdf

2019-12-16
2194
งบประมาณรายจ่าย.pdf

2019-12-16
2193
งบเงินอุดหนุนจาก อบจ.pdf

2019-12-16
2192
EB4 ยาเสพติดงวด 2.pdf

2019-12-16
2191
EB4 ยาเสพติดงวด 1.pdf

2019-12-16
2190
EB4 สขร.1เรื่องยาเสพติด งวดที่ 1.pdf

2019-12-16
2189
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2562.pdf

2019-12-16
2188
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปีงบ 62.pdf

2019-12-16
2187
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบเงินอุดหนุนจาก อบจ ชลบุรี ประจำปีงบ 2562.pdf

2019-12-16
2186
แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตค.61.pdf

2019-12-16
2185
EB4 สขร.1เรื่องยาเสพติด งวดที่ 1.pdf

2019-12-16
2184
EB4 สขร.1 เรื่องยาเสพติด งวดที่ 2.pdf

2019-12-16
2183
EB2(2.3) (2.3.1-2.3.4).pdf

2019-12-16
2182
EB2(2.1).pdf

2019-12-16
2181
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน 14,100บาท.pdf

2019-12-16
2180
EB2(1).pdf

2019-12-16
2179
EB3(1)วงเงิน5,000บาทขึ้นไป.pdf

2019-12-16
2178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,050บาท.pdf

2019-12-16
2177
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รพ.สัตหีบ กม.10.pdf

2019-12-16
2175
EB2(2).pdf

2019-12-16
2174
EB2(1).pdf

2019-12-16
2173
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 230 บาท.pdf

2019-12-16
2172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 29,540 บาท.pdf

2019-12-16
2171
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16,620 บาท.pdf

2019-12-16
2170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 410 บาท.pdf

2019-12-16
2169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 102,666.50 บาท.pdf

2019-12-16
2168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000 บาท.pdf

2019-12-16
2167
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์150,000บาท.pdf

2019-12-13
2166
EB 3(2).pdf

2019-12-13
2165
EB3 (1) วงเงินสูงสุด.pdf

2019-12-13
2164
EB3 (1) วงเงิน 5,000 ขึ้นไป.pdf

2019-12-13
2163
EB3(1) วงเงิน 5,000 ขึ้นไป.pdf

2019-12-13
2162
ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ.pdf

2019-12-12
2161
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,444บาท.pdf

2019-12-12
2160
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภีัณฑ์มิใช่ยา45,600บาท.pdf

2019-12-12
2159
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,000บาท.pdf

2019-12-12
2158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา67,250บาท.pdf

2019-12-12
2157
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา46,000บาท.pdf

2019-12-12
2156
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา40,398.80บาท.pdf

2019-12-12
2155
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา34,100บาท.pdf

2019-12-12
2154
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา29,760บาท.pdf

2019-12-12
2153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,000บาท.pdf

2019-12-12
2152
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา17,700บาท.pdf

2019-12-12
2151
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,948บาท.pdf

2019-12-11
2150
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา34,240บาท.pdf

2019-12-11
2149
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา55,430บาท.pdf

2019-12-09
2148
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,750.pdf

2019-12-06
2147
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 25,412.40 บาท.pdf

2019-12-06
2145
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,120 บาท.pdf

2019-12-06
2144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,468.77 บาท.pdf

2019-12-04
2143
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 12,969.47 บาท.pdf

2019-12-04
2142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,128.90 บาท.pdf

2019-12-04
2141
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42,128.90 บาท.pdf

2019-12-04
2140
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 เดือน 19,260 บาท.pdf

2019-12-04
2139
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,276 บาท.pdf

2019-12-04
2138
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 26,739.30 บาท.pdf

2019-12-04
2137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม9,450บาท.pdf

2019-12-04
2136
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-12-04
2135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานทันตกรรม8,400บาท.pdf

2019-12-04
2134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานถ่ายเอกสาร8,400บาท.pdf

2019-12-04
2133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ19,200บาท.pdf

2019-12-04
2132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย11,640บาท.pdf

2019-12-04
2131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย 10,560บาท.pdf

2019-12-04
2130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ449.40บาท.pdf

2019-12-04
2128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ340บาท.pdf

2019-12-04
2127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-12-04
2126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้11,200บาท.pdf

2019-12-04
2125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้9,400บาท.pdf

2019-12-04
2124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้9,400บาท.pdf

2019-12-04
2123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานช่วยเหลือคนไข้6,400บาท.pdf

2019-12-04
2122
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2121
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-12-04
2120
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย49,152บาท.pdf

2019-12-04
2119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานบริการช่วยเหลือคนไข้10,800 บาท.pdf

2019-12-04
2118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-12-04
2117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น95บาท.pdf

2019-12-04
2116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,440บาท.pdf

2019-12-04
2115
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์877.40บาท.pdf

2019-12-04
2114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต534บาท.pdf

2019-12-04
2113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้11,800บาท.pdf

2019-12-04
2112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,200บาท.pdf

2019-12-04
2111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,200บาท.pdf

2019-12-04
2110
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,000บาท.pdf

2019-12-04
2109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,400บาท.pdf

2019-12-04
2108
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาช่วยเหลือคนไข้6,800บาท.pdf

2019-12-04
2107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริกาอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-12-04
2106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ300บาท.pdf

2019-12-04
2105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภณฑ์สำนักงาน6,248.80บาท.pdf

2019-12-04
2104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร1,872.50บาท.pdf

2019-12-04
2103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,440บาท.pdf

2019-11-29
2102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา78,110บาท.pdf

2019-11-29
2101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา45,125บาท.pdf

2019-11-29
2100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา12,775บาท.pdf

2019-11-29
2099
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา83,008.72บาท.pdf

2019-11-29
2098
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา72,490บาท.pdf

2019-11-29
2097
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,512บาท.pdf

2019-11-29
2096
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา45,475บาท.pdf

2019-11-28
2095
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา23,300บาท.pdf

2019-11-28
2094
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16,500บาท.pdf

2019-11-28
2093
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา15,194บาท.pdf

2019-11-28
2092
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,124บาท.pdf

2019-11-28
2091
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา37,940บาท.pdf

2019-11-28
2090
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,400บาท.pdf

2019-11-28
2089
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์73,120บาท.pdf

2019-11-28
2088
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,800 บาท.pdf

2019-11-28
2087
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา95,872บาท.pdf

2019-11-28
2086
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา62,500บาท.pdf

2019-11-28
2085
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,750บาท.pdf

2019-11-28
2084
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,700บาท.pdf

2019-11-28
2083
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,900บาท.pdf

2019-11-28
2082
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,750บาท.pdf

2019-11-28
2081
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,074.50บาท.pdf

2019-11-28
2080
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์314,128บาท.pdf

2019-11-28
2079
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล6,400บาท.pdf

2019-11-27
2078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ10,481.25บาท.pdf

2019-11-27
2077
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย800บาท.pdf

2019-11-27
2076
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดกระดาษ1,500บาท.pdf

2019-11-27
2075
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์การแพทย์ 27,010 บาท.pdf

2019-11-26
2074
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,350บาท.pdf

2019-11-26
2073
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,870บาท.pdf

2019-11-26
2072
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,600บาท.pdf

2019-11-26
2071
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-11-26
2070
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-11-25
2069
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน5,247.28บาท.pdf

2019-11-25
2068
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์31,117.21บาท.pdf

2019-11-25
2067
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 15,632.70 บาท.pdf

2019-11-25
2066
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,700บาท.pdf

2019-11-25
2065
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100,110 บาท.pdf

2019-11-25
2064
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31,875 บาท.pdf

2019-11-25
2063
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล300บาท.pdf

2019-11-25
2062
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว1,932บาท.pdf

2019-11-25
2061
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์23,135บาท.pdf

2019-11-25
2060
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องแยกโรค150,000บาท.pdf

2019-11-25
2059
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์695.50บาท.pdf

2019-11-22
2058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1,219.80บาท.pdf

2019-11-22
2057
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว4,075.63บาท.pdf

2019-11-22
2056
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์4,708บาท.pdf

2019-11-22
2055
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าจ้างเหมาทำฟันปลอม280บาท.pdf

2019-11-22
2054
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,160.33บาท.pdf

2019-11-22
2053
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายอาหารผู้ป่วย55,756บาท.pdf

2019-11-22
2052
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 23,135 บาท.pdf

2019-11-21
2051
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,100 บาท.pdf

2019-11-21
2050
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 6,530บาท.pdf

2019-11-21
2049
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 30,535.66 บาท.pdf

2019-11-21
2048
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4,815 บาท.pdf

2019-11-21
2047
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-21
2046
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-21
2045
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว12,750บาท.pdf

2019-11-21
2044
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.33บาท.pdf

2019-11-21
2043
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ 4,083.33บาท.pdf

2019-11-21
2042
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ22,008บาท.pdf

2019-11-21
2041
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,600บาท.pdf

2019-11-21
2040
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า63,450บาท.pdf

2019-11-21
2039
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,050บาท.pdf

2019-11-20
2038
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50,000บาท.pdf

2019-11-20
2037
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 68,817.05บาท.pdf

2019-11-20
2036
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 53,011บาท.pdf

2019-11-20
2035
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 36,930บาท.pdf

2019-11-20
2034
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 3,000 บ..pdf

2019-11-20
2033
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องsuction จำนวน 7,000 บ..pdf

2019-11-20
2032
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,900บาท.pdf

2019-11-20
2031
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,000บาท.pdf

2019-11-20
2030
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา26,000บาท.pdf

2019-11-20
2029
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,050บาท.pdf

2019-11-20
2028
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,544บาท.pdf

2019-11-20
2027
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,000บาท.pdf

2019-11-20
2026
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,000บาท.pdf

2019-11-20
2025
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,600บาท.pdf

2019-11-20
2024
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,040บาท.pdf

2019-11-20
2023
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,800บาท.pdf

2019-11-20
2022
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,822.60บาท.pdf

2019-11-20
2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,333.50บาท.pdf

2019-11-20
2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,440บาท.pdf

2019-11-20
2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการต่อสายไฟฯ232,832บาท.pdf

2019-11-19
2015
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์43,000บาท.pdf

2019-11-19
2014
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว15,664.80บาท.pdf

2019-11-19
2013
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว23,625.60บาท.pdf

2019-11-19
2012
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น58,623บาท.pdf

2019-11-19
2011
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต754.35บาท.pdf

2019-11-19
2010
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งระบบไฟฟ้า10,000บาท.pdf

2019-11-19
2009
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,500บาท.pdf

2019-11-19
2008
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า17,423.17บาท.pdf

2019-11-19
2007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา28,890บาท.pdf

2019-11-19
2006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา22,800บาท.pdf

2019-11-19
2005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา17,000บาท.pdf

2019-11-19
2004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา16,650บาท.pdf

2019-11-19
2003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,250บาท.pdf

2019-11-19
2002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา48,360บาท.pdf

2019-11-19
2001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,000บาท.pdf

2019-11-19
2000
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,000บาท.pdf

2019-11-19
1999
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,100บาท.pdf

2019-11-19
1998
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,950บาท.pdf

2019-11-19
1997
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,800บาท.pdf

2019-11-19
1996
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,200บาท.pdf

2019-11-19
1995
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา2,025บาท.pdf

2019-11-19
1994
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,900 บาท.pdf

2019-11-18
1990
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-11-18
1989
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-11-18
1988
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า7,490บาท.pdf

2019-11-18
1987
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์249,500บาท.pdf

2019-11-15
1986
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์102,720บาท.pdf

2019-11-15
1985
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,028.10บาท.pdf

2019-11-15
1984
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์46,000บาท.pdf

2019-11-15
1983
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 45,664.60บาท.pdf

2019-11-14
1982
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว324บาท.pdf

2019-11-14
1981
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-11-14
1980
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว14,680.40บาท.pdf

2019-11-14
1979
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-11-12
1978
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบ 63.pdf

2019-11-12
1977
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,160บาท.pdf

2019-11-11
1976
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,099บาท.pdf

2019-11-11
1975
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ8,099.90บาท.pdf

2019-11-11
1974
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว49,568.82บาท.pdf

2019-11-11
1973
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า71,172.12บาท.pdf

2019-11-11
1972
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ10,500บาท.pdf

2019-11-11
1971
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก3,000บาท.pdf

2019-11-11
1970
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล3,800บาท.pdf

2019-11-11
1969
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,596.25บาท.pdf

2019-11-11
1968
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,868บาท.pdf

2019-11-11
1967
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,161.80บาท.pdf

2019-11-11
1966
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,400บาท.pdf

2019-11-11
1965
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา59,000บาท.pdf

2019-11-11
1964
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,800บาท.pdf

2019-11-11
1963
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา36,380บาท.pdf

2019-11-11
1962
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,560บาท.pdf

2019-11-11
1961
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,500บาท.pdf

2019-11-11
1960
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,074.50บาท.pdf

2019-11-11
1959
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,068.25บาท.pdf

2019-11-11
1958
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,500บาท.pdf

2019-11-11
1957
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,315บาท.pdf

2019-11-08
1956
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,000 บาท.pdf

2019-11-08
1955
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,190.80 บาท.pdf

2019-11-08
1954
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000 บาท.pdf

2019-11-08
1953
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,315 บาท.pdf

2019-11-07
1952
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,190.80 บาท.pdf

2019-11-07
1951
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงวงจรโทรศัพท์74,900บาท.pdf

2019-11-06
1950
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสต์และการแพทย์88,000บาท.pdf

2019-11-06
1949
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,568บาท.pdf

2019-11-06
1948
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์8,940บาท.pdf

2019-11-06
1947
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์4,001.80บาท.pdf

2019-11-06
1946
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์55,000บาท.pdf

2019-11-06
1945
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-11-06
1944
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอนเตอร์เน็ต1,015.93บาท.pdf

2019-11-06
1943
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสวน -บ่อบำบัด 4,800 บาท.pdf

2019-11-06
1942
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ20,000บาท.pdf

2019-11-06
1941
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,300บาท.pdf

2019-11-06
1940
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,800บาท.pdf

2019-11-06
1939
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 14,000บาท.pdf

2019-11-06
1938
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,400บาท.pdf

2019-11-06
1937
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 2,800บาท.pdf

2019-11-06
1936
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-11-06
1935
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,250บาท.pdf

2019-11-06
1934
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง4,519.41บาท.pdf

2019-11-06
1933
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,200บาท.pdf

2019-11-06
1932
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใวนการให้บริการงานช่วบเหลือคนไข้14,400บาท.pdf

2019-11-06
1931
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาใวนการให้บริการงานช่วบเหลือคนไข้14,400บาท.pdf

2019-11-06
1930
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้บ่วย154,300.79บาท.pdf

2019-11-06
1929
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ18,809.38บาท.pdf

2019-11-06
1928
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล 12,000บาท.pdf

2019-11-06
1927
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม7,200บาท.pdf

2019-11-06
1926
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย11,400บาท.pdf

2019-11-06
1925
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย10,680บาท.pdf

2019-11-06
1924
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม10,575บาท.pdf

2019-11-06
1923
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม6,800บาท.pdf

2019-11-06
1922
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,000บาท.pdf

2019-11-06
1921
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,400บาท.pdf

2019-11-06
1920
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,400บาท.pdf

2019-11-06
1919
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,400บาท.pdf

2019-11-06
1918
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด8,400บาท.pdf

2019-11-06
1917
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงาถ่ายเอกสาร8,000บาท.pdf

2019-11-06
1916
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อน้ำยา HbA1C.pdf

2019-11-05
1915
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์37,685.61บาท.pdf

2019-11-05
1914
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์9,315บาท.pdf

2019-11-05
1913
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์33,190.80บาท.pdf

2019-11-05
1912
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์11,000บาท.pdf

2019-11-05
1911
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-11-04
1910
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้14,800บาท.pdf

2019-11-04
1909
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,600บาท.pdf

2019-10-30
1908
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,000บาท.pdf

2019-10-30
1907
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640บาท.pdf

2019-10-30
1906
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ.pdf

2019-10-30
1905
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยา HbA1C จำนวน 5,200 Test.pdf

2019-10-30
1904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่วตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ4,050บาท.pdf

2019-10-30
1903
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1รายการ6,750บาท.pdf

2019-10-30
1902
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ2รายการ 2,500บาท.pdf

2019-10-30
1901
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ1 รายการ 2,700 บาท.pdf

2019-10-30
1900
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,000บาท.pdf

2019-10-25
1899
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,151.77บาท.pdf

2019-10-25
1898
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย57,082บาท.pdf

2019-10-25
1897
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ8,092.84บาท.pdf

2019-10-25
1896
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา12,950บาท.pdf

2019-10-25
1895
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา94,160บาท.pdf

2019-10-25
1894
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา10,640บาท.pdf

2019-10-25
1893
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา81,266.50บาท.pdf

2019-10-25
1892
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา31,200บาท.pdf

2019-10-25
1891
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,000บาท.pdf

2019-10-25
1890
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,365บาท.pdf

2019-10-25
1889
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,750บาท.pdf

2019-10-25
1888
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,768บาท.pdf

2019-10-25
1887
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-10-22
1886
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง5,339.30บาท.pdf

2019-10-22
1885
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า16,850บาท.pdf

2019-10-22
1884
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร 21,500บาท.pdf

2019-10-22
1883
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ5,000บาท.pdf

2019-10-22
1882
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ5,800บาท.pdf

2019-10-22
1881
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกเเต่งเวทีและซุ้มถ่ายภาพ7,000บาท.pdf

2019-10-22
1880
ประกาศผู้ชบนะการเสนอราคาซื้อยา1,300บาท.pdf

2019-10-18
1879
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,800บาท.pdf

2019-10-18
1878
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา1,800บาท.pdf

2019-10-18
1877
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640บาท.pdf

2019-10-18
1876
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,000บาท.pdf

2019-10-18
1875
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,434.25บาท.pdf

2019-10-18
1874
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ1,321.45บาท.pdf

2019-10-18
1873
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง190บาท.pdf

2019-10-18
1872
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน3,841.30บาท.pdf

2019-10-18
1871
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต763.98บาท.pdf

2019-10-18
1870
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-10-18
1869
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล288บาท.pdf

2019-10-18
1868
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,556.77บาท.pdf

2019-10-18
1867
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลว41,635.20บาท.pdf

2019-10-16
1866
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านฯราคา80,000บาท.pdf

2019-10-15
1865
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์11,000บาท.pdf

2019-10-15
1864
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์11,000บาท.pdf

2019-10-15
1857
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา51,255 บาท.pdf

2019-10-15
1856
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบมาตรฐฐานเครื่องมือแพทย์ 11,000 บาท.pdf

2019-10-15
1848
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล15,012บาท.pdf

2019-10-15
1847
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-10-15
1846
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวขวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 700 บาท.pdf

2019-10-10
1845
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5,700 บาท.pdf

2019-10-10
1844
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29,300 บาท.pdf

2019-10-10
1843
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑืมิใช่ยา10,350บาท.pdf

2019-10-10
1842
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,925บาท.pdf

2019-10-10
1841
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,630 บาท.pdf

2019-10-10
1840
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 63.pdf

2019-10-09
1839
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,017.93บาท.pdf

2019-10-09
1838
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า70,838.28บาท.pdf

2019-10-09
1837
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-09
1836
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,100บาท.pdf

2019-10-09
1835
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้4,400บาท.pdf

2019-10-09
1834
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย57,204บาท.pdf

2019-10-08
1833
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบGPSติดรถพยาบาลฉุกเฉิน.pdf

2019-10-07
1832
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด 63.pdf

2019-10-04
1831
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,086.50 บาท.pdf

2019-10-04
1830
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ16,412.50 บาท.pdf

2019-10-04
1829
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล11,600บาท.pdf

2019-10-04
1828
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,320บาท.pdf

2019-10-04
1827
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทัตกรรม9,450บาท.pdf

2019-10-04
1826
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้15,450 บาท.pdf

2019-10-04
1825
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,800 บาท.pdf

2019-10-04
1824
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 11,000บาท.pdf

2019-10-04
1823
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด 4,400บาท.pdf

2019-10-04
1822
ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-04
1821
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง10,077.26บาท.pdf

2019-10-04
1820
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-10-04
1819
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,600บาท.pdf

2019-10-04
1818
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,400บาท.pdf

2019-10-04
1817
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,500บาท.pdf

2019-10-04
1816
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้10,800บาท.pdf

2019-10-04
1815
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร8,400บาท.pdf

2019-10-04
1814
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย9,960บาท.pdf

2019-10-04
1813
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-10-04
1812
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ21,200บาท.pdf

2019-10-04
1811
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเเละอาคารผู้ป่วย154,300.79บาท.pdf

2019-10-04
1810
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์26,000บาท.pdf

2019-10-04
1809
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา97,700บาท.pdf

2019-10-02
1808
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา 37,000บาท.pdf

2019-10-01
1807
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,940บาท.pdf

2019-10-01
1806
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,000บาท.pdf

2019-10-01
1805
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,200บาท.pdf

2019-10-01
1804
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,000บาท.pdf

2019-10-01
1803
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,630บาท.pdf

2019-10-01
1802
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,500บาท.pdf

2019-10-01
1801
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา10,500บาท.pdf

2019-10-01
1800
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซือยา12,005.40บาท.pdf

2019-10-01
1799
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,069.60บาท.pdf

2019-10-01
1798
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,947บาท.pdf

2019-10-01
1797
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา15,200บาท.pdf

2019-10-01
1796
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,780บาท.pdf

2019-10-01
1795
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,700บาท.pdf

2019-10-01
1794
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา19,474บาท.pdf

2019-10-01
1793
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา35,910บาท.pdf

2019-10-01
1792
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา44,619บาท.pdf

2019-10-01
1791
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา85,000บาท.pdf

2019-10-01
1790
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,220บาท.pdf

2019-10-01
1789
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา48,290บาท.pdf

2019-10-01
1788
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,000บาท.pdf

2019-10-01
1787
ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคาซื้อยา95,872บาท.pdf

2019-10-01
1786
ประกาศผู้บชนะการเสนอราคาซื้อยา87,860บาท.pdf

2019-10-01
1785
ปสระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,400บาท.pdf

2019-10-01
1784
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,153.91บาท.pdf

2019-09-30
1783
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 175บาท.pdf

2019-09-30
1782
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต 320 บาท.pdf

2019-09-30
1781
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปสเตอร์1,500บาท.pdf

2019-09-30
1780
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปวสเตอร์550บาท.pdf

2019-09-30
1779
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำโปสเตอร์550 บาท.pdf

2019-09-30
1778
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน27,900บาท.pdf

2019-09-30
1777
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 720 บาท.pdf

2019-09-30
1773
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา3,720บาท.pdf

2019-09-27
1772
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจฯทางห้องปฏิบัติการ 58,584 บ..pdf

2019-09-27
1771
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 25,135 บาท.pdf

2019-09-27
1770
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 4,300 บาท.pdf

2019-09-26
1769
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 19,880 บาท.pdf

2019-09-26
1768
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน3,327.70บาท.pdf

2019-09-24
1767
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง1,904.60บาท.pdf

2019-09-24
1766
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,722.75บาท.pdf

2019-09-24
1765
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,426.76บาท.pdf

2019-09-24
1764
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ695.50บาท.pdf

2019-09-24
1763
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,500 บาท.pdf

2019-09-24
1762
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,200 บาท.pdf

2019-09-24
1761
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,000 บาท.pdf

2019-09-24
1760
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 96,300 บาท.pdf

2019-09-24
1759
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,375 บาท.pdf

2019-09-24
1758
จ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2019-09-24
1757
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 17,700 บาท.pdf

2019-09-24
1756
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 2,700 บาท.pdf

2019-09-23
1755
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์300,000บาท.pdf

2019-09-20
1754
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ30,000บาท.pdf

2019-09-20
1753
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล10,500บาท.pdf

2019-09-20
1752
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด600บาท.pdf

2019-09-20
1751
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล19,212บาท.pdf

2019-09-20
1750
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบสริการบำรุงรักษาลิฟท์4,083.37บาท.pdf

2019-09-20
1749
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้ววยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า99,900บาท.pdf

2019-09-20
1748
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต770.40บาท.pdf

2019-09-20
1747
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000บาท.pdf

2019-09-20
1746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น780บาท.pdf

2019-09-20
1745
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,291.94บาท.pdf

2019-09-20
1744
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง250บาท.pdf

2019-09-20
1743
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย50,312บาท.pdf

2019-09-20
1742
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-09-20
1741
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์20,400บาท.pdf

2019-09-20
1740
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา8,320บาท.pdf

2019-09-18
1739
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา6,800บาท.pdf

2019-09-18
1738
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,856บาท.pdf

2019-09-18
1737
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา9,497บาท.pdf

2019-09-18
1736
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา14,700บาท.pdf

2019-09-18
1735
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,000บาท.pdf

2019-09-18
1734
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา21,900บาท.pdf

2019-09-18
1733
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,950บาท.pdf

2019-09-18
1732
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,264บาท.pdf

2019-09-18
1731
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,289.50บาท.pdf

2019-09-18
1730
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา38,540บาท.pdf

2019-09-18
1729
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา62,766.20บาท.pdf

2019-09-18
1728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา69,336บาท.pdf

2019-09-18
1727
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา72,481.80บาท.pdf

2019-09-18
1726
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,180บาท.pdf

2019-09-18
1725
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา94,971.06บาท.pdf

2019-09-18
1724
ประกาศแผนการจ้างเหมาทำความสะอาด รพ.2563.pdf

2019-09-18
1723
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 46,750 บาท.pdf

2019-09-17
1722
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,700 บาท.pdf

2019-09-17
1721
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 3,200 บาท.pdf

2019-09-17
1720
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 47,572.20 บาท.pdf

2019-09-17
1719
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,754 บาท.pdf

2019-09-17
1718
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 50,871 บาท.pdf

2019-09-17
1717
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,640.pdf

2019-09-13
1716
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา24,300บาท.pdf

2019-09-13
1715
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,811บาท.pdf

2019-09-13
1714
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา25,200บาท.pdf

2019-09-13
1713
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา16,933.75บาท.pdf

2019-09-13
1712
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา78,459.65บาท.pdf

2019-09-13
1711
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์77,500บาท.pdf

2019-09-13
1710
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา43,000บาท.pdf

2019-09-13
1709
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์.pdf

2019-09-13
1708
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2019-09-13
1707
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 230 บาท.pdf

2019-09-13
1706
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 49,280 บาท.pdf

2019-09-13
1705
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,664.30บาท.pdf

2019-09-13
1704
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคหืด16,500บาท.pdf

2019-09-13
1703
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้า73,226.52บาท.pdf

2019-09-13
1702
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,880.01บาท.pdf

2019-09-13
1701
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว39,747.29บาท.pdf

2019-09-13
1700
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น61,489.99บาท.pdf

2019-09-13
1699
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม7,880บาท.pdf

2019-09-13
1698
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,140บาท.pdf

2019-09-13
1697
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ952.30บาท.pdf

2019-09-13
1696
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง11,800บาท.pdf

2019-09-13
1695
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์41,470.63บาท.pdf

2019-09-13
1694
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,266บาท.pdf

2019-09-13
1693
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน12,617.44บาท.pdf

2019-09-13
1692
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 13,500 บาท.pdf

2019-09-13
1691
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอม 14,766 บาท.pdf

2019-09-13
1690
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 3,950 บาท.pdf

2019-09-13
1689
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,000 บาท.pdf

2019-09-13
1688
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,400 บาท.pdf

2019-09-13
1687
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 20,000 บาท.pdf

2019-09-13
1686
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 173,584 บาท.pdf

2019-09-13
1685
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,500 บาท.pdf

2019-09-13
1684
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1,350 บาท.pdf

2019-09-13
1683
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม 9,450บาท.pdf

2019-09-12
1682
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา57,783.40บาท.pdf

2019-09-10
1681
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,905บาท.pdf

2019-09-10
1680
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,750บาท.pdf

2019-09-10
1679
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา48,500บาท.pdf

2019-09-10
1678
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา3,600บาท.pdf

2019-09-10
1677
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา7,062บาท.pdf

2019-09-10
1676
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา30,281บาท.pdf

2019-09-10
1675
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,000บาท.pdf

2019-09-10
1674
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,000บาท.pdf

2019-09-10
1673
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา30,000บาท.pdf

2019-09-10
1672
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย62,870บาท.pdf

2019-09-10
1671
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 10,890 บาท.pdf

2019-09-10
1670
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา48,290บาท.pdf

2019-09-10
1669
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,250บาท.pdf

2019-09-10
1668
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์2,407.50บาท.pdf

2019-09-10
1667
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์1,626.40บาท.pdf

2019-09-10
1666
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา40,678บาท.pdf

2019-09-09
1665
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา11,640บาท.pdf

2019-09-09
1664
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf

2019-09-09
1663
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,445.40บาท.pdf

2019-09-05
1662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,000บาท.pdf

2019-09-05
1661
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้5,200บาท.pdf

2019-09-05
1660
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้17,300บาท.pdf

2019-09-05
1659
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร8,000บาท.pdf

2019-09-05
1658
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย10,200บาท.pdf

2019-09-05
1657
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกืิจฉุกเฉินฯ20,393.75บาท.pdf

2019-09-05
1656
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานแพทย์แผนไทย11,040บาท.pdf

2019-09-05
1655
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,800บาท.pdf

2019-09-05
1654
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,400บาท.pdf

2019-09-05
1653
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์22,000บาท.pdf

2019-09-05
1652
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,400บาท.pdf

2019-09-05
1651
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปล15,200บาท.pdf

2019-09-05
1650
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,450บาท.pdf

2019-09-05
1649
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,800บาท.pdf

2019-09-05
1648
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้9,200บาท.pdf

2019-09-05
1647
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,800บาท.pdf

2019-09-05
1646
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 6,400บาท.pdf

2019-09-05
1645
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-09-05
1644
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ20,650บาท.pdf

2019-09-05
1643
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,600บาท.pdf

2019-09-05
1642
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์19,800บาท.pdf

2019-09-05
1641
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์22,000บาท.pdf

2019-09-05
1640
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์49,500บาท.pdf

2019-09-05
1639
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์19,800บาท.pdf

2019-09-05
1638
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,700บาท.pdf

2019-09-04
1637
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,383บาท.pdf

2019-09-04
1636
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,800บาท.pdf

2019-09-04
1635
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา11,800บาท.pdf

2019-09-04
1634
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,600บาท.pdf

2019-09-04
1633
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา37,000บาท.pdf

2019-09-04
1632
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา51,895บาท.pdf

2019-09-04
1631
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา53,900บาท.pdf

2019-09-04
1630
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,100 บาท.pdf

2019-09-04
1629
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 35,500 บาท.pdf

2019-09-04
1628
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200บาท.pdf

2019-09-04
1627
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,750.80บาท.pdf

2019-09-04
1626
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,200บาท.pdf

2019-09-04
1625
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา51,300บาท.pdf

2019-09-04
1624
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,200บาท.pdf

2019-09-04
1623
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา5,400บาท.pdf

2019-09-04
1622
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,620บาท.pdf

2019-09-04
1621
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,380บาท.pdf

2019-09-04
1620
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,359บาท.pdf

2019-09-04
1619
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,250บาท.pdf

2019-09-04
1618
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,350บาท.pdf

2019-09-04
1617
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา12,412บาท.pdf

2019-09-04
1616
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา14,925บาท.pdf

2019-09-04
1615
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา18,050บาท.pdf

2019-09-04
1614
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา26,590บาท.pdf

2019-09-04
1613
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา35,031.80บาท.pdf

2019-09-04
1612
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา36,750บาท.pdf

2019-09-04
1611
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา47,080บาท.pdf

2019-09-04
1610
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์34,750บาท.pdf

2019-09-03
1609
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์18,0000บาท.pdf

2019-09-03
1608
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์3,780.01บาท.pdf

2019-09-03
1607
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์349,000บาท.pdf

2019-09-03
1606
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง11,653.37.pdf

2019-09-03
1605
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการยกยอดครุภัณฑ์สำนักงาน3,327.70บาท.pdf

2019-09-03
1604
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3,233.54บาท.pdf

2019-09-03
1603
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,014.93บาท.pdf

2019-09-03
1602
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น1,000บาท.pdf

2019-09-03
1601
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต800.36บาท.pdf

2019-09-03
1600
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างราคา722.25บาท.pdf

2019-09-03
1599
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุราคา1,605บาท.pdf

2019-09-03
1598
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ4,922บาท.pdf

2019-09-03
1597
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,088 บาท.pdf

2019-09-02
1596
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 52,799 บาท.pdf

2019-08-28
1595
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์และการแพทย์ 3,210 บาท.pdf

2019-08-28
1594
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,460 บาท.pdf

2019-08-28
1593
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,800 บาท.pdf

2019-08-28
1592
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์6,000บาท.pdf

2019-08-28
1591
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์22,370บาท.pdf

2019-08-28
1590
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,000บาท.pdf

2019-08-28
1589
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์27,000บาท.pdf

2019-08-28
1588
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์17,000บาท.pdf

2019-08-28
1587
เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไป.pdf

2019-08-28
1586
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปฯ.pdf

2019-08-28
1585
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด800บาท.pdf

2019-08-28
1584
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต320บาท.pdf

2019-08-28
1583
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน30,000บาท.pdf

2019-08-28
1582
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร3,445.40บาท.pdf

2019-08-28
1581
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,760บาท.pdf

2019-08-28
1580
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน1,098.68บาท.pdf

2019-08-28
1579
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน840บาท.pdf

2019-08-28
1578
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 24,913.17บาท.pdf

2019-08-27
1577
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 3,780 บาท.pdf

2019-08-27
1576
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม 7,000 บาท.pdf

2019-08-27
1575
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 19,288 บาท.pdf

2019-08-27
1574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 57,127.30.pdf

2019-08-27
1573
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,800 บาท.pdf

2019-08-27
1572
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,100 บาท.pdf

2019-08-27
1571
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,634 บาท.pdf

2019-08-27
1570
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์3รายการราคา290,000บาท.pdf

2019-08-26
1569
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันปลอม 10,764.20 บาท.pdf

2019-08-23
1568
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 850 บาท.pdf

2019-08-23
1567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 850 บาท.pdf

2019-08-23
1566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 55,057.92 บาท.pdf

2019-08-23
1565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 1,700 บาท.pdf

2019-08-23
1564
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อยา3,120บาท.pdf

2019-08-23
1563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 30,000บาท.pdf

2019-08-23
1562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,650 บาท.pdf

2019-08-23
1561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 39,110 บาท.pdf

2019-08-23
1560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,540บาท.pdf

2019-08-23
1559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์8,000บาท.pdf

2019-08-22
1558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย63,572บาท.pdf

2019-08-22
1557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟล์4,083.33บาท.pdf

2019-08-22
1556
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต2,153.91บาท.pdf

2019-08-22
1555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า7,490บาท.pdf

2019-08-22
1554
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-08-22
1553
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์12,500บาท.pdf

2019-08-22
1552
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์58,000บาท.pdf

2019-08-22
1551
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ4,250บาท.pdf

2019-08-21
1550
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ4,250บาท.pdf

2019-08-21
1548
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว31,886บาท.pdf

2019-08-20
1547
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์2,930บาท.pdf

2019-08-20
1546
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า25,700บาท.pdf

2019-08-20
1545
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วตาข่ายด้านหน้า59,500บาท.pdf

2019-08-20
1544
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปา8,000บาท.pdf

2019-08-20
1543
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา 2,664.30บาท.pdf

2019-08-20
1542
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต640.93บาท.pdf

2019-08-20
1541
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ20,658บาท.pdf

2019-08-20
1540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ10,500บาท.pdf

2019-08-20
1539
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คระบบหม้อต้มฯ4,000บาท.pdf

2019-08-20
1538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมฝ้าเพดาน6,000บาท.pdf

2019-08-20
1537
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน6,360บาท.pdf

2019-08-20
1536
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,902 บาท.pdf

2019-08-19
1535
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,000 บาท.pdf

2019-08-19
1534
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,000 บาท.pdf

2019-08-19
1533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และกรแพทย์ 3,745 บาท.pdf

2019-08-19
1532
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 54,586.05 บาท.pdf

2019-08-19
1531
เผยแพร่ราคากลางเครื่องเอ็กซเรย์62.pdf

2019-08-16
1530
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์14,316.60บาท.pdf

2019-08-15
1529
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา22,800บาท.pdf

2019-08-15
1528
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,600บาท.pdf

2019-08-15
1527
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์9,389.25บาท.pdf

2019-08-15
1526
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์1,740บาท.pdf

2019-08-15
1525
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา96,300บาท.pdf

2019-08-15
1524
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา90,800บาท.pdf

2019-08-15
1523
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา89,880บาท.pdf

2019-08-15
1522
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา34,000บาท.pdf

2019-08-15
1521
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,000บาท.pdf

2019-08-15
1520
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,580บาท.pdf

2019-08-15
1519
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,449.60บาท.pdf

2019-08-15
1518
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา5,600บาท.pdf

2019-08-15
1517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,250บาท.pdf

2019-08-15
1516
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน920บาท.pdf

2019-08-14
1515
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต533บาท.pdf

2019-08-14
1514
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต1,016.93บาท.pdf

2019-08-14
1513
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯ19,662.50บาท.pdf

2019-08-14
1512
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง3,180.74บาท.pdf

2019-08-14
1511
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,600บาท.pdf

2019-08-14
1510
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา20,400บาท.pdf

2019-08-14
1509
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา98,226บาท.pdf

2019-08-14
1508
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ3,177.90บาท.pdf

2019-08-14
1507
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น58,610บาท.pdf

2019-08-14
1506
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน4,958.38บาท.pdf

2019-08-14
1505
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น3,680บาท.pdf

2019-08-14
1504
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว6,955บาท.pdf

2019-08-14
1503
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,100บาท.pdf

2019-08-14
1502
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์6,500บาท.pdf

2019-08-14
1501
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,168บาท.pdf

2019-08-13
1500
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา8,490บาท.pdf

2019-08-13
1499
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา65,912บาท.pdf

2019-08-13
1498
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา33,812บาท.pdf

2019-08-13
1497
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา18,696บาท.pdf

2019-08-13
1496
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,320บาท.pdf

2019-08-13
1495
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา13,300บาท.pdf

2019-08-13
1494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา12,005.40บาท.pdf

2019-08-13
1493
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา7,884บาท.pdf

2019-08-13
1492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา4,200บาท.pdf

2019-08-13
1491
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์3,659.40บาท.pdf

2019-08-08
1490
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง11,800บาท.pdf

2019-08-08
1489
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13,721.68บาท.pdf

2019-08-08
1488
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม14,000บาท.pdf

2019-08-08
1487
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซักผ้า71,030.88บาท.pdf

2019-08-08
1486
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย54,672บาท.pdf

2019-08-08
1485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-08-08
1484
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์223,200บาท.pdf

2019-08-07
1483
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง2,819.45บาท.pdf

2019-08-07
1482
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์31,135บาท.pdf

2019-08-07
1481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21,935บาท.pdf

2019-08-07
1480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์21,935บาท.pdf

2019-08-07
1479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์37,027.35บาท.pdf

2019-08-07
1478
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์7,276บาท.pdf

2019-08-07
1477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว8,100บาท.pdf

2019-08-07
1476
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงลิฟล์4,083.33บาท.pdf

2019-08-07
1475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,574.42บาท.pdf

2019-08-07
1474
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ3,545บาท.pdf

2019-08-07
1473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น720บาท.pdf

2019-08-07
1472
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย8,760บาท.pdf

2019-08-07
1471
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานทันตกรรม8,325บาท.pdf

2019-08-07
1470
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานถ่ายเอกสาร7,600บาท.pdf

2019-08-07
1469
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 19,662บาท.pdf

2019-08-07
1468
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 15,200บาท.pdf

2019-08-07
1467
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,550บาท.pdf

2019-08-07
1466
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 12,150บาท.pdf

2019-08-07
1465
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานคลังเวชภัณฑ์8,000บาท.pdf

2019-08-07
1464
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์2,500บาท.pdf

2019-08-07
1463
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานยานพาหนะ 21,550บาท.pdf

2019-08-07
1462
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,080บาท.pdf

2019-08-07
1461
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 10,080บาท.pdf

2019-08-07
1460
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1459
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000บาท.pdf

2019-08-07
1458
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1457
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ 8,000 บาท.pdf

2019-08-07
1456
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2,510.54 บาท.pdf

2019-08-07
1455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 40,850 บาท.pdf

2019-08-06
1454
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 230 บาท.pdf

2019-08-06
1453
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,920 บาท.pdf

2019-08-06
1452
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 94,176 บาท.pdf

2019-08-06
1451
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม 44,640.40 บาท.pdf

2019-08-06
1450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา10,500บาท.pdf

2019-08-06
1449
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา9,025บาท.pdf

2019-08-06
1448
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา20,760บาท.pdf

2019-08-06
1447
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา6,970บาท.pdf

2019-08-06
1446
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา99,696บาท.pdf

2019-08-06
1445
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา31,417.50บาท.pdf

2019-08-06
1444
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา2,952บาท.pdf

2019-08-06
1443
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา4,800บาท.pdf

2019-08-06
1442
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงเคมีแห้ง12,840บาท.pdf

2019-08-05
1441
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเนครื่องเเต่งกาย780บาท.pdf

2019-08-05
1440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเภสัชกรรม8,800บาท.pdf

2019-08-05
1439
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้12,600บาท.pdf

2019-08-05
1438
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้8,000บาท.pdf

2019-08-05
1437
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับราคา24,000บาท.pdf

2019-08-05
1436
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา21,000บาท.pdf

2019-08-05
1435
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-08-05
1434
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานกายภาพบำบัด7,600บาท.pdf

2019-08-05
1433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา960บาท.pdf

2019-08-02
1432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา3,840บาท.pdf

2019-08-02
1431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา1,300บาท.pdf

2019-08-02
1430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานเวรเปลราคา14,400บาท.pdf

2019-08-02
1429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานช่วยเหลือคนไข้ราคา9,600บาท.pdf

2019-08-02
1428
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา13,054 บาท.pdf

2019-07-31
1427
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา320บาท.pdf

2019-07-31
1426
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา94,800บาท.pdf

2019-07-30
1425
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา95,872บาท.pdf

2019-07-30
1424
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา84,744บาท.pdf

2019-07-30
1423
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา28,080บาท.pdf

2019-07-30
1422
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา29,211บาท.pdf

2019-07-30
1421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา19,150บาท.pdf

2019-07-30
1420
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา3,000บาท.pdf

2019-07-30
1419
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา18,000บาท.pdf

2019-07-30
1418
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา60,000บาท.pdf

2019-07-30
1417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา8,800บาท.pdf

2019-07-30
1416
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา10,700บาท.pdf

2019-07-30
1415
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา2,800บาท.pdf

2019-07-30
1414
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา35,000บาท.pdf

2019-07-30
1413
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา14,650บาท.pdf

2019-07-25
1412
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา2,568บาท.pdf

2019-07-25
1411
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา30,709บาท.pdf

2019-07-25
1410
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา5,140บาท.pdf

2019-07-25
1409
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา4,750บาท.pdf

2019-07-25
1408
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา2,100บาท.pdf

2019-07-25
1407
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา4,000บาท.pdf

2019-07-25
1406
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาราคา3,900บาท.pdf

2019-07-25
1405
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา62,500บาท.pdf

2019-07-25
1404
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา23,000บาท.pdf

2019-07-25
1403
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา10,800บาท.pdf

2019-07-25
1402
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา7,500บาท.pdf

2019-07-25
1401
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา6,555บาท.pdf

2019-07-25
1400
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา6,500บาท.pdf

2019-07-25
1399
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา1,848.96บาท.pdf

2019-07-25
1398
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา41,098.70บาท.pdf

2019-07-25
1397
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา48,175บาท.pdf

2019-07-25
1396
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,000บาท.pdf

2019-07-25
1395
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา17,805.87บาท.pdf

2019-07-25
1394
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา770.40บาท.pdf

2019-07-25
1393
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,227.74บาท.pdf

2019-07-25
1392
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยราคา50,836บาท.pdf

2019-07-25
1391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,000บาท.pdf

2019-07-25
1390
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ราคา963บาท.pdf

2019-07-25
1389
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 62,320 บ..pdf

2019-07-24
1388
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,350 บ..pdf

2019-07-24
1387
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 48,870 บ..pdf

2019-07-24
1386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,485 บาท.pdf

2019-07-24
1385
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,050 บาท.pdf

2019-07-24
1384
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบไฟฟ้า10,000บาท.pdf

2019-07-22
1383
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน26,250บาท.pdf

2019-07-22
1382
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน26,250บาท.pdf

2019-07-22
1381
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อราคา14,496บาท.pdf

2019-07-22
1380
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักผ้าราคา68,745.36บาท.pdf

2019-07-22
1379
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสถานีอนามัย๗ราคา10,500บาท.pdf

2019-07-22
1378
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ฯราคา3,000บาท.pdf

2019-07-22
1377
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา4,250บาท.pdf

2019-07-22
1376
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาราคา4,250บาท.pdf

2019-07-22
1372
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา2,664.30บาท.pdf

2019-07-22
1371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตราคา640.93บาท.pdf

2019-07-22
1370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวินิจฉัยโรคดา้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าราคา20,150บาท.pdf

2019-07-22
1369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา3,060บาท.pdf

2019-07-10
1368
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งราคา11,800 บาท.pdf

2019-07-10
1367
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา10,450บาท.pdf

2019-07-10
1366
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพเครื่องเอ๊กซเรย์ราคา60,000บาท.pdf

2019-07-10
1365
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำฟันปลอมรารคา11,866.30บาท.pdf

2019-07-10
1364
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมราคา1,980บาท.pdf

2019-07-10
1363
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายราคา1,640บาท.pdf

2019-07-09
1362
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัวสดุสำนักงานราคา19,778.95บาท.pdf

2019-07-09
1361
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ราคา13,011.20บาท.pdf

2019-07-09
1360
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา3,398.32บาท.pdf

2019-07-09
1359
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวราคา35,631บาท.pdf

2019-07-09
1358
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นราคา44,650.40บาท.pdf

2019-07-09
1357
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา2,859.04บาท.pdf

2019-07-09
1356
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ราคา5,000บาท.pdf

2019-07-09
1355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา2,356.14บาท.pdf

2019-07-09
1354
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานราคา19,046บาท.pdf

2019-07-09
1353
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าและติดตั้งพัดลมระบายอากาศราคา16,800บาท.pdf

2019-07-08
1352
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสาธารณสุขชุมชนราคา6,400บาท.pdf

2019-07-08
1351
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสูนย์สุขภาพชุมชนต.สัตหีบราคา7,200บาท.pdf

2019-07-08
1350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการงานสูนย์สุขภาพชุมชนต.สัตหีบราคา7,200บาท.pdf

2019-07-08
1349
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาในการให้บริการเวชกิจฉุกเฉินฯราคา19,459.38บาท.pdf

2019-07-08
1348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬาราคา2.800บาท.pdf

2019-07-08
1347
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรานคา791.80บาท.pdf

2019-07-08
1346
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา13,400บาท.pdf

2019-07-08
1345
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลราคา21,000บาท.pdf

2019-07-08
1344
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแผ่นพับราคา24,000บาท.pdf

2019-07-08
1343
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 31,500 บาท.pdf